Löysin mielenkiintoisen opintoalan

Biologian opiskelijaTalvella 2009 tein äitini hyvin iloiseksi. Ilmoitin jättäväni vakituisen työpaikkani satamassa ja hakevani yliopistoon. Hain lukemaan biologiaa, mutta ovet yliopistoon eivät auenneetkaan ihan noin vain. Kolme välivuotta lukion jälkeen olivat tehneet tehtävänsä, ja lukurutiinit ja -motivaatio olivat kateissa. Menin siis vuodeksi kaverini suosituksesta Alkio-opistoon lukemaan biologiaa.

Vuosi Alkiolla saattoi olla jopa elämäni paras päätös, sillä ilman sitä en olisi nyt tässä. Suorittaessani biologian perusopintoja huomasin, että minua kiinnostaa kasvien luokittelun ja turvesoiden tilan sijaan enemmän solutason biologia. Ajatus biokemian opinnoista heräsi. Minun onnekseni Alkiolla oli tarjolla myös kemian opetusta, joka tuki biokemian pääsykokeisiin valmentautumista hyvin. Lukumotivaatio pysyi korkealla koko vuoden, ja opiston kirjastossa tuli vietettyä monta tuntia lähes joka päivä. Siksi olen nyt yksi niistä 15:stä, jotka aloittivat syksyllä 2010 biokemian opinnot Helsingin yliopistossa.

Opiskelujen aloittaminen yliopistossa oli suhteellisen helppoa, koska Alkio-opistolla tehdessäni avoimen yliopiston opintoja sain jo vähän tutustua siihen, miltä tuntuu istua luennoilla ja lukea tenttiin. Myös englanninkielinen tenttikirjallisuus oli tuttua Campbellin pänttäämisen ansiosta. Alkio-opistoa parempaa "välivuotta" en olisi voinut ennen yliopistoa viettää.

Mervi Tiikkaja
BIO-linja, 2009-2010

Lue myös Amanda Ahonurmen tarina, BIO-linja 2012-2013

 

Kevään 2014 palautteesta poimittua

Biologian perusopintoihin kuuluvat harjoitustyöt olivat erittäin mielenkiintoisia kun pääsi itse tekemään ja tutkimaan kaikkea. Kaiken kaikkiaan erittäin mukava ja mieleenpainuva vuosi.

Kurssit ovat olleet mielenkiintoisia, ja opetus on ollut osaavaa.

Molekyylibiologian, biokemian ja solubiologian kurssit olivat tosi hyviä, vaikka tahti olikin aika nopea. Muutenkin biologian perusopintojen opetus oli hyvää. Tämä parin viimeisen viikon biologian pääsykoevalmennuskurssi oli hyödyllinen. Norjan matka oli myös tosi mukava.

Leivonmäenretki oli hauska ja opettava. Sain lukuvuoden aikana samanhenkistä seuraa ja pitkä-aikaisia ystäviä.

Luennot olivat pääosin hyvin suunniteltuja ja kattavia. Suurimmassa osassa kursseja opetus oli korkeatasoista. Luentokalvot olivat laadukkaita.

Olen oppinut uusia asioita ja tulevaisuus on hieman selkiytynyt ja olen huomannut, että biologia ei ehkä olekkaan suoraan se minun alani vaikka olen siitä aina tykännyt, mutta silti aion panostaa kunnolla senkin pääsykokeeseen.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi. 

Kemian perusopinnot, 25 op, JY

Jyväskylän yliopisto

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden, lääketieteen ja farmasian opintoihin. Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia.

Kirjallisuus:

  • KEMP111 ja KEMP112: Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10.
  • KEMP113: C.E. Housecroft & A.G. Sharpe: Inorganic Chemistry
  • KEMP114: J.G. Smith: Organic Chemistry luvut 1-12,16,17,19,21,25,27, 30 soveltuvin osin

Opetussuunnitelma:

KEMP111 Kemian perusteet 1 (5 op)

Johdatus yleiseen kemiaan: kemian peruskäsitteet, lämpökemiaa, atomien rakenne, molekyylien rakenne, teoriat kemiallisesta sidoksesta, erityisesti molkyyliorbitaalitteoria, ionit ja ionihilat.
- opetus on viitenä viikonloppuna syksyllä

KEMP112 Kemian perusteet 2 (5 op)

Johdatus spektroskopiaan, reaktiokinetiikkaan, kemialliseen tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan.
- opetus viitenä viikonloppuna alkaen tammikuussa

KEMP113 Kemian perusteet 3 (5 op)

Epäorgaanisen kemian perusteet. Pakkaantuminen ja pääryhmien alkuaineiden kemian perusteet.
- opetus neljänä viikonloppuna syksyllä

KEMP114 Kemian perusteet 4 (6 op)

Kurssin sisällöistä ks. tarkemmin avoimen yliopiston sivuilta korpista:
- opetus yhdeksänä viikonloppuna keväällä

KEMP115 Kemian perusteet 5 (4 op)

Elinympäristön kemia neljässä eri aihekokonaisuudessa: vesi, ilma, maaperä ja energia. Kurssi toimii johdantokurssina kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.
- opetus syksyllä

Kemian opinnot suoritetaan pääosiltaan Jyväskylässä, johon Alkio-opisto järjestää ja kustantaa kuljetuksen. Alkio-opistolla opintoja ohjaa kemian opettaja FM Vesa Lahtonen.

 

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Luonnonvarat ja ympäristö, osia, 16 op

Jyväskylän yliopisto

Luonnonvarat ja ympäristö -opinnot koostuvat ekologiaa, luonnonvaroja ja lajintuntemusta käsittelevistä kursseista. Ekologia tutkii eliöiden ja niiden ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita sekä eliöiden määrään ja alueelliseen jakautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opinnoissa perehdytään eri luonnonvaroihin, niiden monimuotoisuuteen, kestävyyteen ja kestävään käyttöön. Lajintuntemuksen lisäksi tutustutaan myös luontoinventoinnin perusteisiin.

Kirjallisuus on suomen- ja englanninkielistä ja vaadittavat teokset löytyvät Alkio-opiston kirjastosta. Opetus tapahtuu lähes kokonaan Alkio-opistolla.

Luonnonvarat ja ympäristökokonaisuudesta voit 3 - 16 op laajuisen osakokonaisuuden. Kaikki opintojaksot ovat tutkinnon osia, jotka voit myöhemmin liittää korkeakoulututkintoosi. Jos opiskelet avoimen yliopiston väyläopintoja, niin luonnonvara ja ympäristöopinnot sopivat hyvin yhteen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen kanssa.

Opetussuunnitelma

Ekologia (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet:
Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Lisäksi tutustutaan populaatio- ja yhteisöekologiaan, kuten eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin. Opintojakson suorettuttaan opiskelija hallitsee peruskäsitteet, englanninkielisen termistön, osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita, osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla ja osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa.
Ajankohta: syksy

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet:
Kurssi koostuu neljästä teemallisesta kokonaisuudesta: Luonnonvarat; Kestävyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö; Mittaaminen ja seuranta sekä Luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä. Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytöstä ja käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Myös luonnonvarojen käytön yhteiskunnalliset ja taloudelliset ulottuvuukset sekä luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet ovat tuttuja.
Ajankohta: kevät

Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Kurssi tarjoaa perustiedot boreaalisen havumetsän ekosysteemeistä sekä metsätaloudesta, metsien käytön suunnittelusta, metsälainsäädännöstä ja luonnonhoidosta talousmetsissä. Keskeinen teema on myös metsien monikäyttö, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuuden suojelu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa boreaalisen havumetsän luontaisen häiriödynamiikan eri mittakaavoissa  ja osaa kuvata ja tunnistaa talousmetsän ja luonnontilaisen metsän keskeiset rakenteelliset erot ja käytön. Opiskelijalla on perusymmärrys metsien monikäytöstä, ekosysteemipalveluista ja niihin liittyvistä arvoista. Hän pystyy hahmottamaan kestävän metsien käytön periaatteet.
Ajankohta: kevät

Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointeihin (4 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat perusrakennepiirteet ja tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä, perehdytään maastoinventointien suorittamiseen ja tutustutaan keskeisimpiin otantamenetelmiin sekä paikkatietoinformaation käyttöön inventoinneissa. Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen. Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja. Opiskelija osaa käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja. Lisäksi opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ohjatusti suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen inventointitarpeeseen.
Ajankohta: syksy - kevät

Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään sisävesien pitkäaikaiskehitykseen, maantieteellisiin erityispiirteisiin, vesivarojen jakautumiseen, valuma-alue- ja ilmakehäyhteyksiin, monimuotoisuuteetn, vesivarjoen käyttöön, talous- ja jätevesien erityispiirteisiin, ekosysteemipalveluihin, ympäristöuhkiin, vesiensuojeluun sekä vesistöjen tilan seurantaan ja hoitoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vesien ominaispiirteet ja arvon luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisen toimintojen kannalta. Lisäksi opiskelija tuntee vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet, vesien merkityksen ekosysteemipalvelujen tuottajana, lainsäädännöllisen ohjauksen periaatteet, ympäristöuhat sekä vesistöjen tilan arvoinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet.
Ajankohta: kevät

Luonnonvarat ja ympäristö -opinnoista muualla: Biotieteet, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.

 

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Farmasian perusopinnot, 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan.

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena. Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Farmasian yksittäisiä kursseja tai perusopinnot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelma

Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)
Johdanto farmasian opintoihin, farmasian eri osa-alueet ja farmasia tieteenalana. Verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy.

Solubiologian perusteet (3 op)
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on hallita solun ja soluväliaineen rakenne, ymmärtää solun perustoiminnot, kuten solukalvon toiminta, kalvoliikenne, solunjakautuminen, liikkuminen, erilaistuminen ja solukuolema. Tavoitteena on myös ymmärtää solun rakenteiden ja molekulaaristen mekanismien häiriöitä ja niiden merkitystä esimerkinomaisissa taudeissa, sekä lääkeaineiden vaikutusmekanismeja solutasolla.
Sisältö: Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
Ajankohta: syksy

Farmaseuttinen kemia (2 op)
Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä lääkeaineiden kemiaan.
Sisältö: 1) Lääkeaineen keskeiset fysikokemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen ja pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit. Lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 3) Lääkeaineen fysikokemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 4) Lääkeaineiden suolat.
Ajankohta: kevät

Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (4 op)
Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää, miten eri lääkeaineet vaikuttavat, mitkä ovat haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset. Ymmärtää, mitä eroja saman ryhmän lääkeaineilla on. Tutustua tärkeimpiin myrkytystä aiheuttaviin aineisiin.
Sisältö: Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti- ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
Ajankohta: lukuvuoden aikana

 Muita perusopintojen kursseja ovat:

  • Johdatus farmakologiaan (4,5 op)
  • Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op)
  • Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op)
  • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa 1 (3 op)
  • Laatuajattelun perusteet (1 op)
  • Laatuajattelun perusteet farmasiassa (1 op)

 

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä  (25 op)

Jyväskylän yliopisto

Opinnoissa tutustutaan mm. molekyylien ja geenien kemialliseen rakenteeseen ja toimintaan sekä perintötekijöiden vaikutuksiin ominaisuuksien ilmentämisessä. Lisäksi perehdytään solun kemialliseen koostumukseen ja aineenvaihduntaan, soluelimiin ja niiden toimintaan sekä solubiologian tutkimusmenetelmiin.

Eliöiden syntyä, kehitystä ja sukulaisuussuhteita tarkastellaan elämän alkuajoista nykypäivään.Opinnoissa tutustutaan myös evoluution peruskäsitteisiin, kuten luonnonvalintaan, lajiutumiseen sekä mikro- ja makroevoluutioon.

Vesi ja vesistöt opintojaksolla opitaan vesistöjen tilaa kuvaavia tunnusmerkkejä ja vesien biologiaa. Ihminen ja ympäristö kurssilla perehdytään elinympäristön suojeluun paikallisella ja globaalisella tasolla, samoin ympäristöongelmien syntyyn, syy-yhteyksiin, niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin ympäristössä.

Kirjallisuus: englanninkielinen biologian yleisteos Campbell ym. 2017:  Biology, 11. painos (myös 10. painos käy).
Jokainen opiskelija hankkii oman kirjan.

Opetus tapahtuu Alkio-opistolla ja Jyväskylässä.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Opintosuunnitelma

BIOP301 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op

Sisältö: Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden johdantokurssi, jossa käsitellään keskeisiä teemoja globaalista näkökulmasta.
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat. Hän osaa kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla tasolla ja ymmärtää tärkeimpien biomien erot.
Ajankohta: syksy

BIOP302 Vesi ja vesistöt, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet: Limnologia; globaalit vesivarat, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, elämä ja sen monimuotoisuus vesistöissä, ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen laadun ja tilan seuranta, urbaani hydrologia ja katsaus meritieteisiin.
Ajankohta: syksy - kevät

BIOP303 Solun elämä, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet:Opintojaksolla keskitytään solujen evoluutioon, rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opiskelija osaa kertoa miten nykyaikaiset solut ovat kehittyneet ja millaisista biomolekyyleistä elävät organismit koostuvat. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja toiminnan, geenien toiminnan ja ominaisuuksien periytymisen perusperiaatteet sekä aineenvaihdunnan mekanismit.
Ajankohta: kevät

BIOP304 Luonnon monimuotoisuus, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdytään monimuotoisuuden syntyyn ja ylläpitoon liittyviin mekanismeihin. Keskiössä ovat evolutioteoria ja eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan katsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden. Hän osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla niiden rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita ja hän pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän ymmärtää myös ihmisen roolin suhteessa monimuotoisuuteen. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet.

Ajankohta: syksy

BIOP305 Ihminen ja ympäristö, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet: Ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden muutokset, yhdyskuntarakenteen kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto sekä ympäristösuojelun ohjauskeinot. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään.
Ajankohta: kevät

Ks. lisää Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, JY