Jyväskylän yliopisto

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden, lääketieteen ja farmasian opintoihin. Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia.

Kirjallisuus:

  • KEMP111 ja KEMP112: Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10.
  • KEMP113: C.E. Housecroft & A.G. Sharpe: Inorganic Chemistry
  • KEMP114: J.G. Smith: Organic Chemistry luvut 1-12,16,17,19,21,25,27, 30 soveltuvin osin

 

Opetussuunnitelma:

KEMP111 Kemian perusteet 1 (5 op)

Johdatus yleiseen kemiaan: kemian peruskäsitteet, lämpökemiaa, atomien rakenne, molekyylien rakenne, teoriat kemiallisesta sidoksesta, erityisesti molkyyliorbitaalitteoria, ionit ja ionihilat.
- opetus on viitenä viikonloppuna syksyllä 2016.

KEMP112 Kemian perusteet 2 (5 op)

Johdatus spektroskopiaan, reaktiokinetiikkaan, kemialliseen tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan.
- opetus viitenä viikonloppuna alkaen tammikuussa 2017.

KEMP113 Kemian perusteet 3 (5 op)

Epäorgaanisen kemian perusteet. Pakkaantuminen ja pääryhmien alkuaineiden kemian perusteet.
- opetus neljänä viikonloppuna syksyllä 2016.

KEMP114 Kemian perusteet 4 (6 op)

Kurssin sisällöistä ks. tarkemmin avoimen yliopiston sivuilta korpista:
https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=168996
- opetus yhdeksänä viikonloppuna keväällä 2017.

KEMP115 Kemian perusteet 5 (4 op)

Elinympäristön kemia neljässä eri aihekokonaisuudessa: vesi, ilma, maaperä ja energia. Kurssi toimii johdantokurssina kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä.
- opetus syksyllä 2016

Kemian opinnot suoritetaan pääosiltaan Jyväskylässä, johon opisto järjestää ja kustantaa kuljetuksen. Alkio-opistolla opintoja ohjaa kemian opettaja FM Vesa Lahtonen.