Jyväskylän yliopisto

Ekologia ja evoluutiobiologia ovat biologian osa-alue. Ekologia tutkii eliöiden ja niiden ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita sekä eliöiden määrään ja alueelliseen jakautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Evoluutio on ekologiaan vahvasti liittyvä käsite, jolla tarkoitetaan ajan mittaan luonnonvalinnan ja sattumatekijöiden vaikutuksesta tapahtuvaa muutosta eliöpopulaatioiden ominaisuuksissa. Ekologisissa tutkimuksissa saatua tietoa käytetään hyväksi esim. luonnonsuojelualueita ja uhanalaisten lajien suojelua suunniteltaessa sekä uusiutuvien luonnonvarojen käytön suunnittelussa.

Kirjallisuus on suomen- ja englanninkielistä ja vaadittavat teokset löytyvät Alkio-opiston kirjastosta. Opetus tapahtuu lähes kokonaan Alkio-opistolla.

Ekologiasta ja evoluutiobiologiasta voi valita 4 - 16 op laajuisen osakokonaisuuden.

Opetussuunnitelma

Ekologia (5 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet:
Opintojakson tavoitteena on syventää ja laajentaa tietämystä ekologiasta ja sen keskeisistä tutkimuskohteista. Tarkasteluun tulevat muun muassa ekologian ja evoluution suhde, populaatioiden kasvua säätelevät tekijät, eliöiden väliset vuorovaikutussuhteet, eliöyhteisöjen rakenne ja toiminta sekä ekosysteemien toiminta. Lisäksi opiskelija hallitseen alan englanninkielisen termistön.
Ajankohta: syksy2017/kevät 2018.

Kasviekologia (3 op)
Sisältä ja osaamistavoitteet:
Opintojaksolla tarkastellaan mm. kasvien rakennetta ja elinkiertoja, kasvien tarvitsemien resurssien hankintaa ja käyttöä, kasvien erilaisia lisääntymistapoja, pölytyksen ekologiaa, siementen ekologiaa, kasvipopulaatioita ja -yhteisöjä, kasvien vuorovaikutuksia eri eliölajien kanssa sekä kasvien asemaa ekosysteemien toiminnassa. Opintojakson suoritettuaa opiskelija tietää kasviekologian keskeiset käsitteet ja pystyy kertomaan suomalaisista kasveista, niiden populaatioista ja kasviyhteisöistä ekologiset perusasiat.
Ajankohta: kevät 2018

Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito (4 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Opintojakso antaa perustiedot luonnon monimuotoisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, monimuotoisuuden suojelusta eri tasoilla, luonnon arvoista ja arvottamisesta, kestävän kehityksen periaatteesta sekä elinympäristöjen ennallistamisesta. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija tiedostaa vakavimmat luonnon monimuotoisuuden uhat ja alkaa ymmärtää niiden taustalla toimivia ekologisia ja evolutiivisia mekanismeja ja osaa ekologisesti perustella yhteiskunnassamme yleisimmin käytössä olevia käytännön luonnonsuojelu- ja luonnonhoitotoimia. Hän ymmärtää myös käytännön luonnonsuojelun päätöksenteon monitahoisuuden ja hahmottaa Suomalaisen luonnonsuojeluhallinnon eri toimijoiden tehtäviä.
Ajankohta: kevät 2018.

Lajintuntemuskurssit

Kasvit, peruskurssi (2 op) 

Selkärangattomat, peruskurssi ( 1 op)

Selkärankaiset, peruskurssi (1 op)