Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus Alkio-opistossa on yksi lukuvuosi.

Ravitsemustieteet, osia, 22 op

Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemustiede kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Ravitsemustieteen perusteisiin kuuluu elintarviketuntenmus ja tieto elintarvikkeiden merkityksestä ravinnon lähteenä. Tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää ravitsemuksen merkitys terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opinnot sisältävät kirjallisuustenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta.

Opetussuunnitelma

Johdantoluennot (0 op)
Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin ja avoimeen yliopisto-opiskeluun. Tutustumista ja vapaata keskustelua opintoihin liittyvistä asioista.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy

Elintarvikkeet ruokavaliossa, syksy (5 op)
Tavoitteet:
Tuntea perustiedot elintarvikkeiden koostumuksesta, valmistuksesta ja säilytyksestä sekä saada käsitys elintarvikealalla tapahtuvasta kehityksestä
Sisältö: Elintarviketalous ja -tuotanto, elintarvikkeiden kulutus. Tärkeimmät valmistusprosessit, pakkaus, varastointi. Raaka-aineoppi. Lisäaineet. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.
Ajankohta: syksy

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä kirjallisuus (3 op)
Tavoitteet:
Ravitsemustieteen perusteiden ja väestön ravitsemusongelmien tuntemus sekä ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen ymmärtäminen
Sisältö: Ravitsemustieteen perusteet. Eri väestöryhmien ravitsemusongelmat. Ravitsemussuositukset ja niiden toteuttaminen käytännössä.
Ajankohta: lukuvuoden aikana

Ravitsemus ja ruokavaliot  (5 op)
Tavoitteet:
Ymmärtää erityisruokavalioiden merkitys sairauksien hoidossa.
Sisältö:
Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.
Ajankohta:
lukuvuoden aikana
Verkko-opinnot; oppimistehtävät ja verkkotentti.

Ravitsemus ja liikunta (3 op)
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen painonhallinnassa.
Sisältö:
Ravitsemus ja kansantaudit, ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio.
Ajankohta:
kevät

Ravintofysiologia, kevät (4 op)
Tavoitteet:
Ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden aineenvaihdunnan ja vaikutusten tuntemus.
Sisältö:
Ravinnon säätely. Energiaravintoaineiden, vitamiinien ja hivenaineiden aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Suoliston mikrobiston merkitys. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet.
Ajankohta:
kevät

Ruokakulttuuri (2 op)
Tavoitteet: Opiskelijan odotetaan ymmärtävän kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta ruokakäyttäytymiseen, tunnistavan ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietävän perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta.
Sisältö: Opintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria monipuolistavat uudet suuntaukset.
Ajankohta: kevät