Mikä on väylä?

Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta.

Väyläopinnot Alkio-opistolla

Biologian ja luonnontieteiden linjalla voi jatkaa opintoja useamman vuoden ajan. Jo kahden vuoden, joskus jopa yhden lukuvuoden ahkeralla opiskelulla on mahdollista saavuttaa riittävä määrä yliopistollisia opintoja, minkä jälkeen voi hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä luonnontieteellisillä aloilla vähimmäisvaatimuksena on 50-85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Joihinkin yliopistoihin vaaditaan yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista. Usein tilastotieteen peruskurssi katsotaan myös eduksi. Tarkempia tietoja yliopistojen vaatimuksista löytyy yliopistojen hakuoppaista ja kotisivuilta.

Esimerkkejä väyläopinnoista

Bio- ja ympäristötieteiden ala (JY)

 • Biologian tai ympäristötieteen alan opintoja vähintään 40 op hyvällä opintomenestyksellä  (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • mielellään bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op)
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (yht. vähintään 6 op)
 • soveltuvia opintoja siten, että 50 op täyttyy

Kemia (JY)

 • kemian perusopinnot (25 op) (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (yht. vähintään 6 op)
 • soveltuvia opintoja siten, että 50 op täyttyy

Ympäristö- ja biotieteet (UEF; Kuopio ja Joensuu)

 • biologian tai ympäristötieteen alan perusopinnot (vähintään 25 op). Opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen biologian tai ympäristötieteen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5).

Biologian koulutusohjelma (TY)

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • vähintään yksi matemaattis-luonnontieteellinen sivuaine (25 op) soveltuvia opintoja niin, että 60 op täyttyy
 • todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

Biokemian koulutusohjelma

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • matemaattis-luonnontieteetllisiä opintoja niin, että 35 op täyttyy

Maantieteen koulutusohjelma (TY)

 • maantieteen perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • muita maantieteen sivuaineeksi soveltuvia opintoja siten, että 60 op täyttyy

Maantiedettä ei voi suorittaa Alkiolla, joten tämä vaihtoehto sopii sellaiselle, jolla maantieteen perusopinnot on jo valmiiksi tehtynä.

 

Tämä sivu on päivitetty 29.6.2017