Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot (10 - 30 op)

Opinnot kuuluvat Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) sosiaali- ja terveysalan opintoihin. Nämä opinnot ovat AMK-tutkintoihin kuuluvia opintojaksoja, jotka hyväksytään osaksi tutkintoa, jos opiskelija hakee ja tulee valituksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelija suorittaa yksittäisiä opintojaksoja ja laajoja, osaamista kehittäviä kokonaisuuksia opintopolkuina, mitkä voi myöhemmin esittää hyväksiluettavaksi ammattikorkeakouluissa. Opinnot ovat verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä kontaktiopetusta lähijaksoina Alkio-opistolla.

Esimerkkejä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Hyvinvointi-yksikön opintotarjonnasta, josta voi suorittaa 10 - 30 op:n kokonaisuuden

Anatomian ja fysiologian perusteet, 3 op (syksy)

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (syksy)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (syksy)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 10 op (kevät, muuttumassa!)

Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöt, 10 op (kevät, muuttumassa!)

 

 

Itä-Suomen yliopisto

Oppiaine kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Ravitsemustieteen perusteisiin kuuluu elintarviketuntenmus ja tieto elintarvikkeiden merkityksestä ravinnon lähteenä. Tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää ravitsemuksen merkitys terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opinnot sisältävät kirjallisuustenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta.

Opetussuunnitelma

Johdantoluennot (0 op)
Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin ja avoimeen yliopisto-opiskeluun. Tutustumista ja vapaata keskustelua opintoihin liittyvistä asioista.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy 2017.

Elintarvikkeet ruokavaliossa, syksy (5 op)
Tavoitteet:
Tuntea perustiedot elintarvikkeiden koostumuksesta, valmistuksesta ja säilytyksestä sekä saada käsitys elintarvikealalla tapahtuvasta kehityksestä
Sisältö: Elintarviketalous ja -tuotanto, elintarvikkeiden kulutus. Tärkeimmät valmistusprosessit, pakkaus, varastointi. Raaka-aineoppi. Lisäaineet. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.
Ajankohta: syksy 2017

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä kirjallisuus (3 op)
Tavoitteet:
Ravitsemustieteen perusteiden ja väestön ravitsemusongelmien tuntemus sekä ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen ymmärtäminen
Sisältö: Ravitsemustieteen perusteet. Eri väestöryhmien ravitsemusongelmat. Ravitsemussuositukset ja niiden toteuttaminen käytännössä.
Ajankohta: 2017 - 2018

Ravitsemus ja ruokavaliot  (5 op)
Tavoitteet:
Ymmärtää erityisruokavalioiden merkitys sairauksien hoidossa.
Sisältö:
Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.
Ajankohta:
2017 - 2018.
Verkko-opinnot; oppimistehtävät ja verkkotentti.

Ravitsemus ja liikunta (3 op)
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen painonhallinnassa.
Sisältö:
Ravitsemus ja kansantaudit, ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio.
Ajankohta:
kevät 2018.

Ravintofysiologia, kevät (4 op)
Tavoitteet:
Ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden aineenvaihdunnan ja vaikutusten tuntemus.
Sisältö:
Ravinnon säätely. Energiaravintoaineiden, vitamiinien ja hivenaineiden aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Suoliston mikrobiston merkitys. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet.
Ajankohta:
kevät 2018.

Ruokakulttuuri (2 op)
Tavoitteet: Opiskelijan odotetaan ymmärtävän kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusta ruokakäyttäytymiseen, tunnistavan ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietävän perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta.
Sisältö: Opintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria monipuolistavat uudet suuntaukset.
Ajankohta: kevät 2018.

 

Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op)

Opintokokonaisuus on Itä-Suomen yliopiston opintoja. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Opinnot sisältävät ac-luentoja, verkko-opintojaksoja, tenttejä sekä lähiopetusta. Osa opinnoista tehdään ennakkotehtävinä, oppimistehtävinä ja harjoituksina.

Opintovaatimukset

Elimistön rakenne ja toiminta (4 op)
Verkkoluennot ja tentti. Teos Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY, uusin painos. Muu ilmoitettava materiaali.

Liikunta, fyysinen kunto ja terveys (4 op)
Verkko-opinnot AducateMoodle-oppimisympäristössä.

Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op)
Luennot 10 t, verkkoluennot 4 t, laskuharjoitukset verkossa ja tentti

Ravitsemus, liikunta ja terveys (3 op)
ACP-luennot 10 t ja tentti.

Liikunta ja sairaudet (4 op)
Ennakkotehtävä/verkkotehtävä, AC-luennot 10 t ja tentti.

Liikunnan turvallisuus (4 op)
Verkko-opintojakso, luennot verkossa ja oppimistehtävät.

Terveyskunnon mittaaminen (2 op)
Lähiopetus, johdantoluennot 3 t, kenttätestit ja kirjallinen oppimistehtävä.

 Piirtoheitinkalvo

 

Terveystieteiden perusopinnot (26 op)

Oppiaine on Jyväskylän avoimen yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opintoja. Terveystieteiden opinnoissa yhdistyvät fysioterapian, gerontologian, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen sisällöt.  Opinnot sisältävät kirjallisia tehtäviä, kirjallisuustenttejä, verkko-opintoja sekä luento-opetusta. (Minimiopiskelijaryhmä 8 henkeä!)

Sisältö:

Terveystieteiden asiantuntijuus (1 op)
Osallistuminen terveystieteiden perusopintojen perehdytykseen/infotilaisuuteen tai perehdytysmateriaaliin ja tallenteisiin tutustuminen.

Kansasanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet (5 op)
Luentopäiväkirja verkkoluennoista ja oppimistehtävä.

Liikuntabiologian perusteet (3 op)
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin (opetukseen osallistuminen on kaikille pakollista).

Liikunta ja terveys (4 op)
Oppimistehtävä ja tentti luentotallenteesta ja kirjallisuudesta.

Toimintakyky ja kuntoutus (2 op)
Verkkokurssi ja kirjallinen oppimistehtävä.

Terveyden edistäminen eri väestöryhymissä I (2 op)
Luentotallenne ja oppimistehtävä luennoista ja kirjallisuudesta

Terveyden edistäminen eri väestöryhymissä II (2 op)
Kaksiosainen oppimistehtävä.

Vanheneminen ja terveys I (2 op)
Luentotallenne ja luentopäiväkirja.

Vanheneminen ja terveys II (4 op)
Kaksiosainen oppimistehtävä.

 

Entisten opiskelijoiden kokemuksia:biljardi

Lukiosta valmistuttuani menin heti armeijaan vuodeksi ja sen lopussa hain opiskelemaan useisiin paikkoihin, mutta sain kielteisen vastauksen kaikkialta. En ollut ajattelut epäonnistuvani ja siksi olin hyvin hämilläni mitä nyt pitäisi tehdä. Yritin hakea nopeasti töitä, mutta sekään ei tuottanut tulosta. Sitten bongasin lehdestä Alkio-opiston mainoksen jonka olin nähnyt jo aikaisemminkin, mutta en ollut muistanut, että sellainenkin paikka on olemassa. Ajattelin, että parempi viettää vuosi siellä hakemassa lisäoppia ja tsemppiä tuleviin pääsykokeisiin kuin maata laakereillani kotona. Näin ollen päädyin Alkio-opistolle.

Nautin suuresti vuodesta alkiolla! Opiskelin Terveysliikunta-linjalla (TL) ja suoritin yhteensä 77 op, joista 23 op ammattikorkeakoulun opintoja sekä muutamia opintopisteitä yliopiston opintoja. Näitä opintoja voin hyväksiluetuttaa jatkossa kun pääsen haluamaani opiskelupaikkaan. Lisäksi sain tietoa ja taitoa Alkion omilta kursseilta. Aion hakeutua liikunta-alalle ja siihen liittyen sain mahtavia ohjauskokemuksia menneen vuoden aikana. Pääsin ohjaamaan pieniä lapsia jumpan muodossa, työharjoittelua ylä-asteella, liikuntatuntien vetämistä muille opiskelijoille, taukojumpan vetämistä henkilökunnalle ja ikääntyville tasapainoharjoittelun ohjaamista. Toisin sanoen sain ohjauskokemusta koko ikärintamalta! Näin laajaa kokemusta on muutoin vaikea päästä kokeilemaan. Opiskelu terveysliikunnanlinjalla on rentoa ja antoisaa!

Mikä parasta vuodessa Alkiolla, sain mahtavia ystäviä ja kokemuksia! Opiskelun määrän voi itse suunnitella, mutta vaikka ottaisikin paljon kursseja niin hyvät ystävät ja rattoisat illanvietot auttavat jaksamaan eteenpäin. Teille uusille sekä vanhoille opiskelijoille haluan muistuttaa, että elämässä kohtaa ihmisiä, jotka eivät usko sinuun tai tavoitteisiisi, ja että vain sinä voit osoittaa heidän olevan väärässä. Tsemppiä!

Kimmo Salo, TL 2012–2013

 

Kun nyt muistelen kulunutta vuotta Alkio-opistolla, tulevat ensimmäisenä mieleeni tottakai opiskelu ja tentteihin lukeminen, mutta ennen kaikkea myös iloinen ja hyvä ilmapiiri, monipuolinen opintotarjonta, ihanat ihmiset sekä upea miljöö.

Opinnot starttasivat mukavasti ja olivat erittäin monipuolisia, tarjottimelle kuuluivat tunnit ihmisen anatomiasta liikuntatuokioihin. Kaikista oppiaineista oli hyötyä jatkoa ja pääsykokeita ajatellen: ne paitsi antoivat pohjatietoutta, myös varmuutta. Oma suosikkini ryhmänohjaus oli ainutlaatuinen oppiaine: pääsimme todella ohjaamaan toisiamme ja muitakin ihmisryhmiä aivan kuin opettajat konsanaan. Tuollaista ei joka paikassa päästä kokemaan.

Kuten jo mainitsin, opinnoissa Alkiolla oli varaa mistä valita. Koska olin terveysliikunnan linjalla, opintoni olivat luonnollisestikin terveyteen ja liikuntaan liittyviä. Suoritin osia terveyskasvatuksesta sekä liikuntalääketieteestä avoimen yliopiston puolella. Oli hienoa saada maistiaisia yliopisto-opinnoista: ne olivat haastavia ja mielenkiintoisia. Liikuntatunteja oli runsaasti ja ne olivat vaihtelevia ja innostavia.

Alkio-vuosi oli kuitenkin paljon muutakin kuin opiskelua. Minulla kävi uskomaton tuuri: sain paljon kavereita ja samanhenkisiä hyviä ystäviä. Ilman heitä vuoteni ei olisi ollut läheskään yhtä hieno. Koska yhdessä vietettiin niin paljon aikaa, tutustuimme uusien kavereiden kanssa melkoisen nopeasti, mikä oli ehdottomasti positiivinen asia. Tuttavuuksia sain heti ensimmäisenä iltana kun muutaman ihanan persoonan kanssa söimme Alkioon saapujille varattua iltapalaa elokuisen illan pimetessä. Ja ajan kuluessa kavereita tuli lisää ja oli upeaa huomata, kuinka samanhenkisiä me olemme.

Nyt Alkiolla vietetyn vuoden jälkeen olen varma, että opintoni ja mahdollinen ammattini (joka tulevaisuudessa siintää…!) tulevat olemaan tavalla tai toisella yhteydessä terveyteen ja ehkä myös liikuntaan. Terveysliikunnan linja antaa nimittäin tosi hyvän pohjan jatko-opintoja ajatellen: saa ihan erilaista varmuutta ja kokemusta pääsykokeisiin ja opintoihin. Tämän kevään pääsykokeissa oli ihan erilainen tuntuma kun oli Alkio-vuosi takana. Vinkiksi voisin antaa, että pääsykoevalmennus oli todella hyödyllinen oppiaine: tunneilla saimme paljon opastusta pääsykokeita ajatellen, kuten esimerkiksi millä tyylillä kannattaa vastata ja mitä asioita painottaa vastauksissa jne. Myös puheviestintä oli mainio aine, suosittelen lämpimästi! Tunneilla opimme runsaasti esiintymisestä, mistä on hyötyä varmasti myös pääsykokeiden haastatteluissa.

Jos siis ei paikka jatko-opintoihin vielä auennut, on Alkio-opisto ehdottoman hyvä ja hyödyllinen vaihtoehto. Parempaa ja opettavaisempaa vuotta saa hakea!

Hanna-Mari Kuvaja, TL 09-10


Aivan älyttömän mukava vuosi! Heti ensimmäisestä päivästä lähtien tunsin olevani omieni joukossa. Ja sama meno jatkui koko vuoden, ryhmähenki on ehdottomasti yksi Alkion avainsanoista. Parhaat kaverit löytyi tietysti omalta linjalta, mutta eri yhteyksissä ihania ihmisiä löytyi toki myös muista opistolaisista. Kimppakämppäelämän kauhukuviin kuuluu kilometrin mittainen vessajono aamulla, taistelut sekä suihku- että siivousvuoroista ja ainakin omalla kohdallani pahin pelko, toimeen tulemattomuus kämppisten kanssa. Mutta toisin kävi! Alkioranta 20:ssä kaikki toimi kuin rasvattu, tunnelma oli katossa, yhdessä syötiin suklaata iltapalaksi ja kämppikset oli sellaisia helmiä, että useamman kerran sain pohtia, mistä hyvästä minut näin palkittiin.

Vaikka vuosi vierähti pitkälti kavereiden kanssa hengaillessa, ehti sivussa opiskelemaankin. Suoritin liikuntalääketieteen perusopinnot ja yliopistokursseina ruotsia ja puheviestintää. Liikuntalääkis oli tosi mielenkiintoista ja hyödyllistä, vaikka päätyisin täydelliseen alanvaihtoon. Suosittelen myös puheviestintää, tosi kiva kurssi ja oppi tuntemaan kavereita! Suoritin myös kaikki TL:n lukujärjestykseen merkatut opiston kurssit, mutta töitä ei ollut liikaa. Oikeastaan tuntuu kuin olisin viettänyt lukion jälkeen välivuotta, joka ei kuitenkaan mennyt hukkaan opiskelun kannalta.

Vuosi Alkio-opistossa vahvisti jatko-opintosuunnitelmiani. Terveysliikunnan linja on hyvä pohja terveys- ja liikunta-alalle suuntaavalle, itse tähtään liikunnanohjaajaksi. Opiston opinnoista kerääntyy mukavasti pisteitä pääsykokeisiin ja omat vahvuudet ja heikkoudet tulevaa ammattia ajatellen selkeytyvät. Hyvässä seurassa oli mukava valmistautua tuleviin koitoksiin, kohottaa kuntoa, vertailla hauiksen kokoa ja kokemuksia jo käydyistä pääsykokeista.

Jos siis tähtäät terveys- ja liikunta-alalle (lue: liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, liikunnanopettaja tms.) eikä jatko-opiskelupaikka tänä keväänä napsahda kohdallesi (sitä sattuu, älä lannistu!), kehottaisin suuntaamaan kohti Alkio-opistoa, pukemaan mukavat treenivaatteet päälle ja viettämään hilpeän vuoden Päijänteen ja opiston hyvien ruokien äärellä. Siellä se riemu repeää!!

Moonika Kauhanen, TL 08-09


Alkio-vuosi oli erittäin positiivinen kokemus ja varsin mukava… no okei ei ois voinu parempi vuosi olla. Ainoana jätkänä linjalla kymmenen tytön korjaan naisen seassa oli todella TODELLA mukavaa. Tyttöjen keskellä tunsi olonsa oikeen turvalliseksi ja sekaan kyllä mahtui, eikä tarvinnut jäädä yksin! Ryhmähenki oli mitä loistavin. Enimmäkseen vuosi kului oman linjan porukan kesken, toki myös muilta linjoilta löytyi kavereita (myös miespuolisia). Ja mainittakoon vielä että linjan ainoasta jätkästä (eli minusta siis) pidettiin kyllä huolta!

Opinnot suju hyvin, jos jotai ongelmia tuli niin kavereilta sai neuvoja ja apua. Liikuntalääketieteen perusopinnot takasivat mieleenpainuvia luentoja ja paljon uutta tietoa. Liikuntalääkiksen opinnot koin kaikista hyödyllisimmäksi jatkoa ajatellen, mutta myös muista opinnoista tulee olemaan apua. Esimerkiksi puheviestinnän ja opettajuuden opinnoista on hyötyä esiintymistaitoihin ja haastattelu- ja ryhmätilanteisiin pääsykokeissa ja muuallakin. Liikuntaa oli tarjolla oikein mukavasti melkein joka päivälle. Itse asuin Jyväskylässä Alkio-vuoden ajan, mutta silti opiston porukkaan oli helppo päästä, eikä tuntenut itseään ulkopuoliseksi. Ja vaikka Jyväskylän keskustassa asuinkin niin silti vapaa-aikana tuli oltua opistolla aika paljon ja varsinkin alkiorannassa ja liikuntahallissa.

Eli jos ei tulevaksi vuodeksi ole koulupaikkaa löytyny ja haaveleit johonki liikunta- tai terveysalalle nii ei muuta kun Terveysliikunnanlinjalle kipikipi!

Juha Vuoti, TL 08-09


Vuosi Alkio-opistossa oli erittäin positiivinen ja hyödyllinen kokemus. Syksyllä en ollut oikein tiennyt mitä haluaisin opiskella ja tämä vuosi on antanut paljon ajateltavaa ja apua ammatinvalintaan. Toivoisin pääseväni yliopistoon ja Alkio-opistossa olenkin opiskellut jo terveyskasvatuksen ja liikuntalääketieteen perusopinnot. Lisäksi olen käynyt esiintymistaitoa ja ruotsia yliopistokursseina, joten jos yliopistoon pääsisin, opintopisteitä on jo ihan hyvin kasassa. Pääsykokeisiin on mukava lukea, koska asiat ovat tulleet jo tutuksi perusopintojen aikana. Olen hakenut myös fysioterapian opintoihin ammattikorkeakouluun ja liikuntalääketieteen lisäksi myös monista opiston kursseista (ryhmäohjaus, anatomia ja fysiologia, musiikki- ja kuntoliikunta) on varmasti apua niin pääsykokeissa, kuin mahdollisissa tulevissa opinnoissa. Viikon työharjoittelu antoi uutta tietoa fysioterapiasta ja tutustumiskäynti Fysipisteeseen oli mielenkiintoinen. Peuhapäivän ja Päijännekävelyn järjestämisestä sai monipuolisesti kokemusta tapahtumien järjestämisestä ja ryhmätyöskentelystä.

Opistovuoden ajan asuin Alkio-ranta 22:ssa kolmen muun TL:n tytön Miran, Riinan ja Maijan kanssa. Aika kului kämppisten kanssa mukavasti ja melkein joka päivä meillä oli myös kylässä kaksi naapuriamme Elina ja Satu TL linjalta. :) Ostimme muuten asuntoon päiväkirjan, johon välillä kirjoittelimme. Kirja jää AR ja toivomme perinteen jatkuvan. Kaiken hauskan lisäksi, myös opiskelujen kannalta oli hyvä, että samassa asunnossa oli saman linjan tyttöjä. Välillä pohdimme keittiössä yhdessä liikuntalääketieteen ihmeitä ja keskustelimme muistakin tuleviin tentteihin liittyvistä asioista.

Mukavaan opiskeluvuoteen on vaikuttanut suuresti mukavat ihmiset ja linjamme hyvä henki. Liikuntatunneilla on ollut hauskaa, varsinkin pyramideja ja kevätjuhlan tanssia harjoitellessa. Myös uintiretket ja seinäkiipeily olivat hauskoja kokemuksia. Kaikki linjalaisemme ovat tulleet hyvin toimeen toistensa kanssa, joten niin opiskelu kuin vapaa-aikakin on sujunut mukavasti. Pikkujouluja juhlimme Mutin luona, opiston rantasaunalla meillä on ollut kaksi saunailtaa ja viimeisellä kouluviikolla menemme taas Mutin luokse viettämään iltaa. Kohokohta oli linjamatka Riikaan. Matkalla asiat sujuivat ilman suurempia ongelmia, kaikilla oi hauskaa ja yhteishenki oli kohdallaan. Toivon, että myös jatkossakin pidämme linjalaisten kanssa yhteyttä. :)

Riikka Hämylä, TL 07-08


Alkio-vuodesta jäi erittäin positiivisia muistoja. Päällimmäisenä ehkä opiston ja oman linjan loistava ilmapiiri, mutta myös se että sai opiskella asioita, jotka kiinnostivat ja tuntuivat hyödyllisiltä. Yliopiston opinnot sujuivat porukan tukemana helposti ja esimerkiksi ryhmänohjaus sekä anatomian opinnot edesauttavat varmasti pian alkavissa fysioterapian opinnoissani. Alkiovuodesta oli hyötyä myös amk:n pääsykokeissa: vaikkei siitä varsinaisesti saanutkaan pisteitä niin psykologin haastattelussa puhuimme suurimmaksi osaksi opiston opinnoista. Nyt tuntuu myös että opiskelu amk:ssa on jo osaksi tuttua, kun opistolla tottui samantapaiseen itsenäiseen opiskelurytmiin.

Eveliina Hiltunen, TL 05-06

 

tl porukkaa