Terveysliikunnan linjan kurssitarjotin / kurssikuvaus

Liikunnan ja terveyden edistämisen opinnot

Ihmisen anatomia ja fysiologia (3+3 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan yleispiirteet. Hänelle on syntynyt peruskäsitys elimistön eri järjestelmien toiminnasta sekä sen tutkimisesta.

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu ihmisen elimistön anatomiaan sekä elimistön toiminnan fysiologiaan. Lisäksi opiskelija perehtyy elimistön yleisimpiin sairauksiin.

Laajuus: 3 opintopistettä syyslukukaudella ja 3 opintopistettä kevätlukukaudella. Kevätlukukaudella kerrataan ja syvennetään syyslukukaudella käytyä oppimateriaalia

Suoritustapa: Suurin osa on kontaktiopetusta, joka sisältää luentoja, oppimistehtäviä ja ryhmätehtäviä sekä videomateriaalia. Lisäksi tenttejä ja joitakin etätehtäviä.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille , tekee siellä annettuja tehtäviä ja etätehtäviä. Opintoihin kuuluu lukuvuoden aikana 5 - 6 välitenttiä, joista annetaan numeerinen arviointi asteikolla 1 - 5.

Opetusmateriaali:
Nienstedt W, Hänninen O, Arstila A, Björkqvist S, Ihmisen fysiologia ja anatomia (uusin painos).WSOY, Helsinki, 2004).
Nienstedt W, Kallio S, Luut ja ytimet. WSOY, Helsinki, 2008.
Bjålie J, Haug E, Sand O, Sjaastad Ö, Toverud K, Ihminen, fysiologia ja anatomia, WSOY, Helsinki, 2009.

Elimistön rakenne ja toiminta (4 op, sl tai kl)
Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja hänellä on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia. Verkkoluennot ja -tentti. Osa liikuntalääketieteen opintoja.

Kansanterveystieteen ja terveystieteiden perusteet (5 op)
Opiskelija tunnistaa eri terveyskäsitteitä, terveystutkimuksen näkökulmia, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä ja ymmärtää perustiedot kansanterveyden tilasta. Luentopäiväkirja ja oppimistehtävä. Osa terveystieteiden perusopinnoista.

Liikunnan turvallisuus I (4 op, kl)
Opiskelija osaa kuvata liikunnan yhteydessä huomioitavat keskeiset turvallisuusnäkökohdat sydän- ja verisuonitautien vaarojen näkökulmasta ja tuntee tavallisimmat liikunta- ja urheiluvammat, niiden ehkäisyn ja ensiavun periaatteet. Verkko-opinnot 2.2. – 15.4.2015. Osa liikuntalääketieteen perusopintoja.

Liikuntabiologian perusteet (3 op)
Opiskelija saa kokonaiskuvan terveen ihmisen kehon rakenteesta ja toiminnasta sekä ymmärtää liikuntakoneiston toiminnan perusteet, tuntee hermolihasjärjestelmän rakenteen ja mekanismin, joka liittyy liikkeeseen. Opiskelija tuntee liikunnan fysiologiset vaikutukset ja fyysisen kunnon osatekijät. Lähiopetus. Osa terveystieteiden perusopintoja.

Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op, sl)
Tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvata elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan sekä ihmiskehoon vaikuttavat voimat erilaisissa kuormitustilanteissa. Luennot, verkkoluennot, laskuharjoitukset ja tentti. Osa liikuntalääketieteen perusopintoja.

Liikunta, fyysinen kunto ja terveys (TL, LT, kaikki, 4 op, sl)
Tutustutaan ihmisen rakenteessa ja toiminnassa tapahtuviin muutoksiin sekä liikunnan yleisiin terveysvaikutuksiin ja terveyttä edistävän liikunnan pääperiaatteisiin elämän eri vaiheissa. Verkko-opinnot ja oppimistehtävä, 29.9. – 30.11.2014. Osa liikuntalääketieteen perusopintoja.

Liikunta ja sairaudet ( 4 op, sl)
Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patologian sekä liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Osa liikuntalääketieteen perusopintoja.

Liikunta ja terveys (4 op)
Opiskelija ymmärtää perusteet liikunnan vaikutuksista terveyden edistämisessä eri ikäkausina ja eri olosuhteissa, tuntee yleisimmät kansantaudit ja liikunnan merkityksen niiden ehkäisyssä ja hoidossa sekä tuntee terveyden edistämisen liikuntasuositukset. Oppimistehtävä ja tentti luentotallenteesta ja kirjallisuudesta. Osa terveystieteiden perusopintoja.

Liikuntalääketieteen ohjaus (4 op si+kl)
LitM Muti Ikonen

Tavoite: Opiskelija tuntee säännöllisen liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Hän ymmärtää fyysisen suorituskyvyn ja terveyskunnon tekijöitä ja terveysliikuntaa. Opiskelija hallitsee liikunnan turvallisuuden, kansansairauksien hoidon ja kuntoutuksen perustekijät sekä niiden ennaltaehkäisyyn liittyviä tekijöitä.

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu liikuntalääketieteen perusopetuksen opiskelumateriaaleihin ja osallistuu niihin kuuluviin luentoihin. Hän tekee vaadittavat oppimistehtävät . Hän saa ohjausta ja valmennusta kirjallisuustentteihin sekä luentotentteihin.

Laajuus: 4 opintopistettä syys- ja kevätlukukauden aikana.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti oppitunneille ja tekee vaadittavat oppimistehtävät.

Suoritustapa: Opiskelija osallistuu ohjaustunneille, joissa käsitellään opintojen aikataulutusta, tentteihin valmentautumista ja oppimistekniikoita. Katso tarkemmin osoitteesta www.uef.fi/avoinyliopisto/ (opetustarjonta koulutusaloittain /terveystieteet ja farmasia)

Ravintofysiologia (4 op, sl ja kl)
Ravintoaineiden ja muiden bioaktiivisten yhdisteiden aineenvaihdunnan ja vaikutusten tuntemus. Verkko-opinnot. Osa ravitsemustieteiden perusopintoja.

Ravitsemus ja liikunta (3 op)
Opiskelija tuntee ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä merkityksen laihdutuksessa ja painonhallinnassa. Verkko-opinnot. Osa ravitsemustieteiden perusopintoja.

Ravitsemus ja ruokavaliot (5 op, sl)
Opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen sairauksien hoidossa. Verkko-opinnot. Osa ravitsemustieteiden perusopintoja.

Ravitsemustieteen perusteet (3 op)
Ihmisen ravitsemuksen perusteiden tuntemus. Luennnot 18 t ja harjoitukset 12 t. Osa ravitsemustieteiden perusopintoja.

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä kirjallisuus (3 op, sl ja kl)
Ravitsemustieteiden perusteiden ja väestön ravitsemusongelmien tuntemus sekä ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen ymmärtäminen. Osa ravitsemustieteiden perusopintoja.

Ruokakulttuuri (2 op)
Opiskelija ymmärtää sosiaalisten tekijöiden vaikutuksen ruokakäyttäytymiseen, tunnistaa ruoan sosiokulttuurisen merkityksen, tietää perusasiat suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtää syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta. Kirjallisuustentti. Osa ravitsemustieteiden perusopintoja.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammattina (2 op, kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveysalan eri koulutusohjelmat, kuten fysioterapia-alan, sosionomikoulutuksen, terveyden- ja sairaanhoitajan koulutuksen sekä liikunnanohjaajakoulutuksen. Hän ymmärtää näihin aloihin vaadittavia soveltuvuustekijöitä sekä ammattiin liittyviä erityispiirteitä.

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusohjelmiin sekä niiden pääsykokeisiin. Lisäksi hän perehtyy näiden alojen ammattikuviin.

Laajuus: 2 opintopistettä kevätlukukaudella.

Suoritustapa: Tutustutaan sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan pääsykokeisiin sekä valmentaudutaan niihin soveltuvin harjoituksin, esim. ryhmähaastattelutilanteiden harjoittelulla. Kontaktiopetusta, ryhmätöitä ja oppimistehtäviä. Vierailevia asiantuntijoita.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille ja tekee annetut oppimistehtävät. Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu oppitunneille ja tekee määräajassa annetut oppimistehtävät.

Opetusmateriaali:
Talvitie, U., Karppi, S-L, Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia.
Mansikkamäki T. 2003. Polkuja fysioterapian tulevaisuuteen. Suomen Fysioterapialiiton 60-vuotisjuhlajulkaisu.
Immonen,M., Hynynen, P., Mälkiä, E., Panhelainen, M., Töytäri-Nyrhinen, A. 2001. Fysioterapian tulevaisuutta rakentamassa. Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapiakoulutuksen yhteistoimintakokeilu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 6. www.fysioterapia.net
www.amk.f

Terveyden edistäminen eri väestöryhmissä I (2 op)
Opiskelija tuntee terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen toimintaympäristöt, eri väestöryhmien terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lähtökohdat ja tavoitteet sekä säädökset. Luentotallennus. Osa terveystieteiden perusopintoja.

Terveyskasvatus ja päihdetyö (4 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija tuntee terveystiedon perusteet ja suomalaisten terveyden kehityksen ja terveyserot. Opiskelija tietää terveyden edistämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää päihdeaineiden vaikutuksen suomalaisten terveyteen.

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu terveyden määrittelyyn ja terveyteen sekä sairauteen vaikuttaviin tekijöihin. Hän perehtyy suomalaisten yleisimpiin kansantauteihin. Opiskelija kerää tutkimusaineistoa tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutuksesta terveyteen. Hän perehtyy päihdetyön muotoihin suomalaisessa yhteiskunnassa ja toteuttaa terveyskasvatukseen liittyvän teemapäivän.

Laajuus : 3 op syyslukukaudella ja 3 op kevätlukukaudella, syyslukukausi painottuu terveyskasvatukseen ja kevätlukukausi päihdetyöhön.

Suoritustapa: kontaktiopetusta (n. 25 t/sl + n. 25 t/kl), luento-opetusta, ryhmä- ja paritöitä, etätehtäviä ja teemapäivän suunnittelu sekä toteutus.

Arviointi: opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti oppitunneille, yhteisiin tehtäviin ja teemapäivän toteutukseen.

Oheismateriaalia:
Moisio P, Karvonen S, Simpura J, Heikkilä M (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2008. Helsinki:Stakes. 2008.
Aromaa A, Huttunen J, Koskinen S, Teperi J (toim.) Suomalaisten terveys. Saarijärvi:Offset Oy. 2005.
Noppari,E, Kiiltomäki A, Pesonen A,2007. Mielentervestyö perusterveydenhuollossa. Helsinki: Tammi.
Havio M, Inkinen M, Partanen A (toim.) 2008. Päihdehoitotyö. Helsinki: Tammi.
Terveys 2015-kansanterveysohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2001:4.
Hiltunen E, Holmberg P, et al (toim.) Galenos. Johdatus lääketieteen opintoihin 2009. WSOYpro OY, Helsinki.

Terveyskunnon mittaaminen (2 op)
Opiskelija osaa ohjata ja suorittaa tavallisimpia terveyskunnon ”kenttätestejä” ja huomioida niihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat sekä tulkita mittaustuloksia. Verkko-opinnot. Osa liikuntalääketieteen perusopintoja.

Terveystieteiden asiantuntijuus, osa I (1 op)

Toimintakyky ja kuntoutus (2 op)
Opiskelija osaa käyttää toimintakyvyn ja kuntoutuksen peruskäsitteitä ja ymmärtää eri näkökulmia toimintakykyyn ja kuntoutukseen. Osa terveystieteiden perusopintoja.

Vanheneminen ja terveys I (2 op)
Opiskelija tuntee gerontologian alan peruskäsitteet, keskeiset biologiset vanhenemisteoriat ja vanhenemismuutokset, ymmärtää väestön ikärakenteeseen vaikuttavat tekijät ja yhteiskunnalliset seuraamukset ja tuntee ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Luentotallenne ja luentopäiväkirja. Osa terveystieteiden perusopintoja.

Vanheneminen ja terveys II (4 op)
Opiskelija tuntee gerontologian alan peruskäsitteet, keskeiset biologiset vanhenemisteoriat ja vanhenemismuutokset, ymmärtää väestön ikärakenteeseen vaikuttavat tekijät ja yhteiskunnalliset seuraamukset ja tuntee ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Luentotallenne ja luentopäiväkirja. Osa terveystieteiden perusopintoja.