Väylät ja polut

Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta.

Polkuopinnot ovat vastaavia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. 55 op avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja oikeuttaa erillishakuun avoimen väylän kautta.

Väyläopinnot Alkio-opistolla
Alkio-opistossa voi jatkaa opintoja useamman vuoden ajan. Jo kahden vuoden, joskus jopa yhden lukuvuoden ahkeralla opiskelulla on mahdollista saavuttaa riittävä määrä yliopistollisia opintoja, minkä jälkeen voi hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50-85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Joihinkin yliopistoihin vaaditaan yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista. Joskus tilastotieteen peruskurssi katsotaan myös eduksi. Tarkempia tietoja yliopistojen vaatimuksista löytyy yliopistojen verkkosivuilta ja opintopolku.fi -palvelusta. Tähän olemme koonneet linjoittain väyliä, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Nämä väylät ovat kevään 2018 hakuehtojen mukaisia.

Kasvatus ja psykologia

Kasvatustieteet

Kasvatustiede (JY)

 • kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op)
 • perusopinnot (vähintään 25 op) jossakin toisessa oppiaineessa
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot yhteensä vähintään 10 op (7 ov) seuraavasti:
  • äidinkielen puheviestintä ja kirjallinen viestintä
  • ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito
  • vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • ks. kasvatustieteen väyläopinnot

Varhaiskasvatustiede (JY)

 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja
 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
  (aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot eivät sovellu)
 • ks. eril­lis­valin­ta var­hais­kasva­tuk­sen kou­lu­tuk­seen

Kasvatustiede (TY)

 • hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov)
 • vähintään yhdestä sivuaineesta perusopinnot (vähintään 25 op:n/15 ov:n kokonaisuus)
 • yksi seuraavista: 1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, 2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) tai 3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • ks. lisää avoimen yliopiston väylä kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustiede (LY)

 • kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai mediakasvatuksesta vähin­tään 60 opintopisteen laajuinen opinto­kokonai­suus
 • toi­ses­sa oppiai­neessa tulee olla vähin­tään 25 opintopisteen laajuinen opin­toko­konai­suus
 • ks. lisää opinnoista

Kasvatustiede (HY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov)
 • jostain muusta yliopistollisesta oppiaineesta perusopinnot (25 op/15 ov)
 • ks. tavoitteena tutkinto

 Varhaiskasvatustiede (JY)

 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja
 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
  (aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot eivät sovellu)
 • ks. lisää eril­lis­valin­ta var­hais­kasva­tuk­sen kou­lu­tuk­seen

Varhaiskasvatustiede (TaY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op JA lisäksi vähintään 25 op muita korkeakouluopintoja TA
  aiemmin suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai amk-tutkinto
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylästä

Psykologia

Psykologian koulutusohjelma (JY)

 • psykologian perus- ja aineopinnot (60 opintopistettä) vähintään hyvin tiedoin
 • yksi sivuainekokonaisuus (25 op) vähintään hyvin tiedoin
 • psykologian kandidaatin tutkintoon vaadittavat kieliopinnot 15 op: äidinkieli 3 op, toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 6 op ja
 • vapaavalintaiset kieliopinnot 3 op
 • ks. avoimen väylä psykologian opintoihin

Sosiaalipsykologia (Sosiaalitieteet, UEF; Kuopio)

 • perusopintokokonaisuus sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5.
 • lisäksi jonkin muun oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna
 • ks. lisää opiskelijavalinnoista

Historia ja kielet

Historia

Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia (TY)

 • vähintään 85 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja
 • opintoihin tulee sisältyä vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta haetaan
 • lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai
 • vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §)
 • kielitaito on osoitettava todistuksin tai opintosuoritusotteella
 • suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn kokonaisopintopistemäärään (85 op)
 • Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma
 • lisätietoja löydät opintopolusta

Historian kandidaattiohjelma (JY)

 • hakijalla tulee olla suoritettuina kaikki humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon tarvittavat opinnot maturiteettia lukuun ottamatta
 • historiasta tulee olla suoritettuna perus- ja aineopinnot (sisältäen kandidaatintutkielman)
 • ks. historian väylä

Hyvinvointi ja luonnontieteet

Biologia ja luonnontieteet

Bio- ja ympäristötieteiden ala (JY)

 • biologian tai ympäristötieteen alan opintoja vähintään 40 op hyvällä opintomenestyksellä (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • mielellään bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op)
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (yht. vähintään 6 op)
 • soveltuvia opintoja siten, että 50 op täyttyy
 • ks. luonnonvarat ja ympäristö

Kemia (JY)

 • kemian perusopinnot (25 op) (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (yht. vähintään 6 op)
 • soveltuvia opintoja siten, että 50 op täyttyy
 • ks. kemian haku

 Kemia (UEF)

 • avoimessa yliopistossa suoritettujen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5)
 • ks. haku matematiikka, fysiikka, kemia

Ympäristö- ja biotieteet (UEF; Kuopio ja Joensuu)

 • biologian tai ympäristötieteen alan perusopinnot (vähintään 25 op). Opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen biologian tai ympäristötieteen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5).
 • ympäristö- ja biotieteet Kuopin kampus
 • ympäristö- ja biotieteet Joensuun kampus

Biologian koulutusohjelma (TY)

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • vähintään yksi matemaattis-luonnontieteellinen sivuaine (25 op) soveltuvia opintoja niin, että 60 op täyttyy
 • todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

Biokemian koulutusohjelma (TY)

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja niin, että 35 op täyttyy

Maantieteen koulutusohjelma (TY)

 • maantieteen perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • muita maantieteen sivuaineeksi soveltuvia opintoja siten, että 60 op täyttyy
 • Maantiedettä ei voi suorittaa Alkiolla, joten tämä vaihtoehto sopii sellaiselle, jolla maantieteen perusopinnot on jo valmiiksi tehtynä.

Bioteknologian koulutusohjelma (TaY)

 • Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 10 hakijaa, joilla on aikaisempia biotieteiden, luonnontieteiden tai näitä lähellä olevien tieteiden hyvällä opintomenestyksellä suoritettuja yliopisto-opintoja.
 • ks. bioteknologian valintaperusteet

Talous ja yhteiskunta

Kauppatieteet (UEF)

 • hakijalla on oltava vähintään 60 opintopistettä Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden tutkintoihin sisältyviä (tai niitä vastaavia) opintoja koostuen perus-, aine- tai syventävistä opinnoista
 • lisäksi voidaan huomioida Taloustieteiden perusteet, Yritysoikeuden perusteet ja Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet tai niitä vastaavat opinnot
 • Itä-Suomen yliopiston KTK-tutkintoon sisältyviä kieli- ja viestintäopintoja huomioidaan enintään 6 op
 • avoimen yliopiston väylän valinnassa huomioitavien opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon on oltava vähintään hyvät tiedot (vähintään 2,5)
 • jos kelpoisia hakijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, valinta suoritetaan ensisijaisesti tutkintoon soveltuvien opintojen määrän ja toissijaisesti opintomenestyksen (opintopisteillä painotettu keskiarvo) perusteella

Kauppatieteet (JY)

 • halutun opintosuunnan perus- ja aineopinnot suoritettu (sivuaineopiskelijan täysi aineopintokokonaisuus min. 35 op pakolliset tai niitä täysin vastaavat opinnot suoritettuna kelpaa, alle 35 op laajuinen aineopintotasoinen kokonaisuus ei kelpaa)
 • hakijalta vaaditaan opintoja kahdessa vieraassa kielessä. Kielten opiskelusta on oltava todistettu näyttö. Toisen vieraan kielen opintojen (esim. saksa, ranska, venäjä, espanja) tulee vastata Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1
 • muita kandidaatin tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja min. 40 op siten, että KTK-tutkintoon on käytettävissä min. 100 op.

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Sosiaalitieteet (TY)

 • sosiaalitieteiden perusopinnot (25op)
 • lisäksi jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (sosiaalitieteet, valtio-oppi/poliittinen historia, monikulttuurisuus)
 • lisäksi 10 op kieli- ja viestintäopintoja
 • opinnot tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin (3/5)
 • ks. avoimen väylä, sosiaalitieteet

Valtio-oppi ja poliittinen historia (TY)

 • valtio-opin tai poliittisen historian perusopinnot (25op)
 • lisäksi jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (sosiaalitieteet, monikulttuurisuus)
 • lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (10op)
 • opinnot tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin (3/5)
 • ks. avoimen väylä poliittinen historia, valtio-oppi

 

Sivua on päivitetty 6.4.2018