Ajankohtaista

Ilmoittautuminen kesän 2022 kesälukioon on jo käynnissä! Kovien tieteiden kesälukio toteutetaan kahden viikon mittaisena 4.–15.7.2022 (viikonloppu vapaa). Heinäkuun 2022 toteutus on etänä ja se toteutetaan lukujärjestyksen mukaan verkkoympäristössä, missä opettajat ja opiskelijat kohtaavat reaaliaikaisesti oppitunneilla ja harjoitustöiden parissa. Saat siis sekä opetusta että harjoitustehtävien ja laskupajojen ohjausta ja voit kysyä itsellesi haastavista tehtävistä apua opettajalta. Ilmoittaudu kesälukioon 31.5. mennessä!

Tervetuloa kesälukioon!

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi ammattitaitoisten ja mukavien opettajien kanssa. Lukio-opintojen merkitys tulevaisuuden jatko-opintoihin pääsyn ja niissä menestymisen kannalta on suuri.

Kovien tieteiden kesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan.

Kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Katso kesälukion ohjelma alla. Opiskelun lisäksi ohjelmaan kuuluu laskupajoja, ohjausta ym. ohjelmaa. Lisäksi valittavana on Abitti-kurssi, jossa on videoita ja tehtäviä teemakohtaisesti (matematiikka, fysiikka, kemia). Abitti-kurssi toteutetaan verkkokurssina ja se suositellaan suoritettavaksi ennen kesälukiota.

Kovien tieteiden kesalukio

Opetus

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–2 kurssia. Lukion pakollisten ja syventävien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kursseihin sisältyy oppitunteja, tehtävä- ja laskupajoja, ohjausta ja kotitehtäviä. Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään kesällä 2022 v. 2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan (LOPS2015). Merkintä v kurssikoodin alussa tarkoittaa vuoden 2015 opetussuunnitelman mukaista kurssia. Moduulikoodi (ilman v:tä) kertoo vastaavuudesta uudessa opetussuunnitelmassa. Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Opetusohjelma

BIOLOGIA

Biologian kertaus, vBIabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit.

Opettaja: Paula Rasila

FYSIIKKA

Fysiikan kertaus vFYabi* (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia lukiofysiikan vaativia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä sekä ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.

Sisältö: Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä klassisen fysiikan alueella eli mekaniikassa sekä lämpö- ja aalto-opissa. Kokoamme yhteen lukiofysiikan kurssien vFY1, vFY2, vFY4 ja vFY5 sisällön käyttäen digitaalisia menetelmiä ja simulaatioita ilmiöiden havainnollistamisessa ja samalla harjoittelemme ylioppilaskokeen vastaustekniikkaa. Kurssi on suunnattu ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville, lukiofysiikan loppupään kursseja aloittavalle sekä luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.

*Sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman (LOPS19) moduuleja FY1-FY5.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

Aine ja säteily vFY7*

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija hahmottaa fysiikan kehitystä klassisesta fysiikasta moderniin ja ymmärtää fysiikkaa luonnontieteenä. Ydinreaktioiden tutkimisen perusteella opiskelija osaa vastata ydinvoimaloita ja säteilyturvallisuutta koskeviin keskusteluihin.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi fysiikan kehitystä ja historiaa elektronin löytymisestä ja atomimallien rakentumisesta modernin fysiikan maailmaan, jossa tutustutaan energian ja säteilyn kvantittumiseen, aaltohiukkasdualismiin, ydinreaktioihin ja ydinenergiaan. Näihin teemoihin liittyvät oleellisesti radioaktiivisuus, hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö esim. ydinvoimaloissa ja lääketieteessä.

Huomioi, että kurssi sisältää kymmenen tuntia ennakkotehtäviä, jotka tulee tehdä kesäkuun aikana.

*Sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman (LOPS19) moduulia FY8.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

KEMIA

Kemian kertaus vKEabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian lukiokurssien 1–5 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla.

Sisältö: Lukiokurssien 1–5 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aineen rakenne, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.

Opettaja: Susanna Tolsa

Reaktiot ja tasapaino vKE5* (syventävä kurssi)

Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.

Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on yksi lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy kurssin ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena. Lisäksi opiskelija voi halutessaan opetella ja/tai kerrata kemian YO-tehtävissä tarvittavien Abitti-ohjelmistojen käyttöä erillisen Abitti-kurssin avulla (GeoGebra happamuuslaskujen tukena ja LibreOffice-ohjelmisto kemiavastausten laadinnassa).

Huomioi, että kurssi sisältää kymmenen tuntia ennakkotehtäviä, jotka tulee tehdä kesäkuun aikana.

*Sisältö vastaa uuden opetussuunnitelman (LOPS19) moduulia KE6.

Oppikirjat: Suositus käyttää ohessa Mooli 5 -kirjaa (ei pakollinen). Myös opettajan oma materiaali.

Opettaja: Susanna Tolsa

MATEMATIIKKA

matematiikkaaPitkän matematiikan kertaus vMAAabi + vMABabi (sovaltava kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Ilmoittaudu MABabi-kurssille hakulomakkeessa. Opetus tapahtuu yhdessä pitkän matematiikan kanssa, mutta tehtävät on eriytetty.
Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Kurssin aikana on tavoitteena sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.

Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen.

Opettaja: Petri Kymäläinen

ABITTI

Abitti-kurssi

Tällä kurssilla voit tutustua Abitin ja siinä olevien ohjelmien käyttöön harjoitustehtäviä tekemällä ja vastauksia laatimalla. Kurssin ohjevideoiden ja tehtävien avulla voit perehtyä matematiikan, fysiikan ja/tai kemian osalta sähköisen ylioppilaskokeen vastaustekniikkaan; saat itse valita, kuinka suuren osan kurssista suoritat.

Tämä kurssi kannattaa suorittaa kesäkuun aikana ennen kesälukion aloitusta, jotta saat kesälukion kursseista ja laskupajoista parhaan mahdollisen hyödyn irti. Tällöin ei kesälukiokurssien aikana tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa Abitti-ohjelmien haltuun ottamiseen. Kurssi on laajudeltaan lukiokurssia suppeampi.
Kurssi on tarjolla Kovien tieteiden kesälukiolaisille, eikä sitä voi valita ainoana kurssina.

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–2 kurssia, korkeintaan yksi kummastakin ryhmästä.

  • Ryhmä 1 (A): vBIabi, vFYabi, vKE5 (KE6)
  • Ryhmä 2 (B): vFY7 (FY8), vKEabi, vMAAabi/vMABabi

Kesälukion 2022 lukujärjestys

(muutokset mahdollisia)

kesalukion_lukujarjestys

Kesälukioon 2022 hakeminen ja peruutusehdot

Kesälukion järjestämispäätös tehdään hakuajan päätyttyä kesäkuun alussa. Samalla ilmoitetaan toteutuvat kurssit. Voit ilmoittautua tästä: täytä hakulomake.  

Peruutusehdot

  • 1.6.2022 mennessä maksutta,
  • 2.6.20.6.2022 peritään puolet kurssimaksusta,
  • 22.6.2022 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.

Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta. Myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen kurssin alkua ilman pätevää syytä (sairaus tai muu vastaava; lääkärintodistus vaaditaan) tehdyistä peruutuksista opistolla on oikeus periä kuluina koko osanottomaksu. Jos kesälukioon ilmoittautunut ei osallistu kesälukioon, eikä peru osallistumistaan, niin kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Hinnat 2022

  • Yksi  kurssi: 169 €
  • Kaksi kurssia 271 €

Hinnat sisältävät opetuksen, lasku- ja tehtäväpajat, ohjauksen, oheisohjelman ja Abitti-kurssin.

Apuraha kesälukion maksuihin

Tarvitsetko tukea osallistumismaksuun? Kesälukioseura ry myöntää osittaisia apurahoja kesälukioiden osallistumismaksuihin sosiaalisin ja taloudellisin perustein. Hae apurahaa 8.5. mennessä. Jos haet myöhässä, voit tiedustella apurahatilannetta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Hae apurahaa täällä: https://kesalukio.fi/apuraha-anomus

Muistathan täyttää myös ilmoittautumissomakkeen kesälukioon.

Järjestäjä

Alkio-opisto
www.alkio.fi

Kesälukion rehtori

FM Teemu Säynäjäkangas

Tiedustelut

Kirsi Hintsanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3459

Koulutussihteeri Seija Solonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3449

Lisää kesälukiosta

Kesälukioseura ry
http://kesalukio.fi/

 Kokemuksia

Kesän 2021 etäkesälukion palautteesta: Mitkä odotuksesi täyttyivät?

Palautetta_kesalukiosta_2020

Kesän 2019 palautteista poimittua:

  • Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.
  • Abikurssit vähentävät yksinopiskelun painetta ja antavat opiskeluun eväitä.

opiskeluaSyksyllä 2017 unelma hammaslääkärin ammatista oli mielessäni. Lukiosta oli 5 vuotta aikaa enkä ollut opiskellut luonnontieteitä. Matematiikkakaan ei ole koskaan sujunut kovin hyvin lukiossa. Tiesin että valtava työmäärä on edessäni, jos haluan päästä lääketieteelliseen sisään. Ajattelin tosissani yrittää. Aloitin lukemaan pääsykoetta varten itsekseni. En päässyt kovin pitkälle, kun aiheet ylittivät ymmärrykseni. Soitin Alkio-opistoon ja kyselin mitkä heidän opinnoistaan palvelisivat tarpeitani. Puhelimeen vastasikin fysiikan opettaja Sami, joka neuvoi minua ottamaan kesälukiosta fysiikan ja lyhyen matematiikan kursseja päästäkseni alkuun. Vastaanotto kesälukiossa oli mukava. Kaikessa sai apua ja tukea opettajilta ja henkilökunnalta. Vaikka kurssit olivat tiiviitä, asiat jäivät mieleen, kun tunneilla keskittyi ja teki tehtävät. Tuntien välissä pystyi kesästäkin nauttimaan. Kävin välillä opiston rannalla uimassa ja laskemassa kotitehtäviä. Sain tauon jälkeen kiinni kummastakin aiheesta. Kiva kokemus.

Emmi Pirttijärvi, Kovien tietieden kesälukio 2018