Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus Alkio-opistossa on yksi lukuvuosi.

Lääketieteen perusteita, 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Opintokokonaisuus kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintoihin. Lääketieteen perusteissa tutustutaan lääketieteeseen tieteenalana, sen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin. Opiskelijalle tulevat tutuksi elimistön rakenne ja toiminta sekä eri ikäluokkien yleisimmät terveysongelmat ja niihin mahdollisia ratkaisuja. Opinnot sisältävät tenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta verkon välityksellä.

Opetussuunnitelma

Johdanto lääketieteen perusteisiin, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.
Sisältö: Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit, niiden riskitekijät ja ko. sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelun ja käytön perusteet.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy

Elimistön rakenne ja toiminta, 4 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja
Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset
Ajankohta: tentitään määrättyinä ajankohtina lukuvuoden aikana, suositellaan aloitettavaksi syksyllä

Lasten ja nuorten terveys, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään.
Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.
Ajankohta: alkaen syksystä

Työikäisen terveys, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.
Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen (Käypä hoito-suositukset). Työn ja elintapojen yhteys terveyteen. Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.
Ajankohta: kevät

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot, 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista.
Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.
Ajankohta: kevät

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus Alkio-opistossa on yksi lukuvuosi.

Ravitsemustieteet, 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemustiede kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Ravitsemustieteen perusteisiin kuuluu elintarviketuntenmus ja tieto elintarvikkeiden merkityksestä ravinnon lähteenä. Tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää ravitsemuksen merkitys terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opinnot sisältävät kirjallisuustenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta.

Opetussuunnitelma

Ravitsemustieteen perusteet, 4 op
Tavoitteet: Ihmisen ravitsemuksen perusteiden tuntemus
Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot
Ajankohta: syksy

Elintarvikkeet ruokavaliossa, 5 op
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.
Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.
Ajankohta: syksy

Ravitsemus ja ruokavaliot, 5 op
Tavoitteet: Ymmärtää erityisruokavalioiden merkitys sairauksien hoidossa.
Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.
Ajankohta: syksy / kevät

Ravitsemus ja liikunta, 4 op
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen painonhallinnassa.
Sisältö: Ravitsemus ja kansantaudit, ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio.
Ajankohta: syksy / kevät

Ravintofysiologia, 4 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja vaikutukset elimistössä. Lisäksi hän osaa määritellä olennaisimmat ruoansulatukseen ja ravinnonoton säätelyyn vaikuttavat tekijät.
Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet ja suoliston mikrobiston merkitys. Ruoansulatuksen ja ravinnonoton säätely.
Ajankohta: kevät

Ravitsemus- ja terveystieto sosiaalisessa mediassa, 3 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.
Sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.
Ajankohta: kevät

 

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi. 

Kemian perusopinnot, 25 op, JY

Jyväskylän yliopisto

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden, lääketieteen ja farmasian opintoihin. Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia.

Kirjallisuus:

  • KEMP111 ja KEMP112: Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10.
  • KEMP113: C.E. Housecroft & A.G. Sharpe: Inorganic Chemistry
  • KEMP114: J.G. Smith: Organic Chemistry luvut 1-12,16,17,19,21,25,27, 30 soveltuvin osin

Opetussuunnitelma:

KEMP111 Kemian perusteet 1 (5 op)

Johdatus yleiseen kemiaan: kemian peruskäsitteet, lämpökemiaa, atomien rakenne, molekyylien rakenne, teoriat kemiallisesta sidoksesta, erityisesti molkyyliorbitaalitteoria, ionit ja ionihilat.
- opetus on viitenä viikonloppuna syksyllä

KEMP112 Kemian perusteet 2 (5 op)

Johdatus spektroskopiaan, reaktiokinetiikkaan, kemialliseen tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan.
- opetus viitenä viikonloppuna alkaen tammikuussa

KEMP113 Kemian perusteet 3 (5 op)

Epäorgaanisen kemian perusteet. Pakkaantuminen ja pääryhmien alkuaineiden kemian perusteet.
- opetus neljänä viikonloppuna syksyllä

KEMP114 Kemian perusteet 4 (6 op)

Orgaanisten yhdisteiden rakenne, sidokset ja nimeäminen. Kurssin sisällöistä ks. tarkemmin avoimen yliopiston sivuilta korpista:
- opetus kahdeksana viikonloppuna keväällä

KEMP1150 Kemian perusteet 5, kemia elinympäristössä (2 op)

Elinympäristön kemia neljässä eri aihekokonaisuudessa: vesi, ilma, maaperä ja energia. Kurssi toimii johdantokurssina kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Verkkokurssi keväällä tai kirjatentti.

KEMP1160 Biologinen kemia 1 ( 2op)

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia. Verkkokurssi, kirjallisia ja kokeellisia oppimistehtäviä.

Kemian opinnot suoritetaan pääosiltaan Jyväskylässä, johon Alkio-opisto järjestää ja kustantaa kuljetuksen. Alkio-opistolla opintoja ohjaa kemian opettaja FM Vesa Lahtonen.

 

Löysin mielenkiintoisen opintoalan

Biologian opiskelijaTalvella 2009 tein äitini hyvin iloiseksi. Ilmoitin jättäväni vakituisen työpaikkani satamassa ja hakevani yliopistoon. Hain lukemaan biologiaa, mutta ovet yliopistoon eivät auenneetkaan ihan noin vain. Kolme välivuotta lukion jälkeen olivat tehneet tehtävänsä, ja lukurutiinit ja -motivaatio olivat kateissa. Menin siis vuodeksi kaverini suosituksesta Alkio-opistoon lukemaan biologiaa.

Vuosi Alkiolla saattoi olla jopa elämäni paras päätös, sillä ilman sitä en olisi nyt tässä. Suorittaessani biologian perusopintoja huomasin, että minua kiinnostaa kasvien luokittelun ja turvesoiden tilan sijaan enemmän solutason biologia. Ajatus biokemian opinnoista heräsi. Minun onnekseni Alkiolla oli tarjolla myös kemian opetusta, joka tuki biokemian pääsykokeisiin valmentautumista hyvin. Lukumotivaatio pysyi korkealla koko vuoden, ja opiston kirjastossa tuli vietettyä monta tuntia lähes joka päivä. Siksi olen nyt yksi niistä 15:stä, jotka aloittivat syksyllä 2010 biokemian opinnot Helsingin yliopistossa.

Opiskelujen aloittaminen yliopistossa oli suhteellisen helppoa, koska Alkio-opistolla tehdessäni avoimen yliopiston opintoja sain jo vähän tutustua siihen, miltä tuntuu istua luennoilla ja lukea tenttiin. Myös englanninkielinen tenttikirjallisuus oli tuttua Campbellin pänttäämisen ansiosta. Alkio-opistoa parempaa "välivuotta" en olisi voinut ennen yliopistoa viettää.

Mervi Tiikkaja
BIO-linja, 2009-2010

Lue myös Amanda Ahonurmen tarina, BIO-linja 2012-2013

 

Kevään 2014 palautteesta poimittua

Biologian perusopintoihin kuuluvat harjoitustyöt olivat erittäin mielenkiintoisia kun pääsi itse tekemään ja tutkimaan kaikkea. Kaiken kaikkiaan erittäin mukava ja mieleenpainuva vuosi.

Kurssit ovat olleet mielenkiintoisia, ja opetus on ollut osaavaa.

Molekyylibiologian, biokemian ja solubiologian kurssit olivat tosi hyviä, vaikka tahti olikin aika nopea. Muutenkin biologian perusopintojen opetus oli hyvää. Tämä parin viimeisen viikon biologian pääsykoevalmennuskurssi oli hyödyllinen. Norjan matka oli myös tosi mukava.

Leivonmäenretki oli hauska ja opettava. Sain lukuvuoden aikana samanhenkistä seuraa ja pitkä-aikaisia ystäviä.

Luennot olivat pääosin hyvin suunniteltuja ja kattavia. Suurimmassa osassa kursseja opetus oli korkeatasoista. Luentokalvot olivat laadukkaita.

Olen oppinut uusia asioita ja tulevaisuus on hieman selkiytynyt ja olen huomannut, että biologia ei ehkä olekkaan suoraan se minun alani vaikka olen siitä aina tykännyt, mutta silti aion panostaa kunnolla senkin pääsykokeeseen.

Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Farmasian opiskelu lukuvuonna 2019–2020

Itä-Suomen yliopiston farmasian tutkintouudistuksesta johtuen lukuvuonna 2019–2020 emme valitettavasti voi tarjota farmasian perusopintoja (25 op). Yksittäisten opintojaksojen järjestämisestä käydään neuvotteluita, ja lisätietoa näistä saadaan todennäköisesti maalis-huhtikuussa 2019.

Farmasian opinnoista kiinnostuneille suosittelemme opiston omista kursseista esimerkiksi matematiikkaa, kemiaa ja biologiaa, avoimen yliopiston tarjonnasta opintoja kemiasta, ravitsemustieteestä ja lääketieteen perusteista sekä viestintä- ja kieliopintoja.

Farmasian perusopinnot, 25 op (ei lv. 2019–2020)

Itä-Suomen yliopisto

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan.

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena. Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Farmasian yksittäisiä kursseja tai perusopinnot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelma

Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)
Johdanto farmasian opintoihin, farmasian eri osa-alueet ja farmasia tieteenalana. Verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy.

Solubiologian perusteet (3 op)
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on hallita solun ja soluväliaineen rakenne, ymmärtää solun perustoiminnot, kuten solukalvon toiminta, kalvoliikenne, solunjakautuminen, liikkuminen, erilaistuminen ja solukuolema. Tavoitteena on myös ymmärtää solun rakenteiden ja molekulaaristen mekanismien häiriöitä ja niiden merkitystä esimerkinomaisissa taudeissa, sekä lääkeaineiden vaikutusmekanismeja solutasolla.
Sisältö: Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
Ajankohta: syksy

Farmaseuttinen kemia (2 op)
Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä lääkeaineiden kemiaan.
Sisältö: 1) Lääkeaineen keskeiset fysikokemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen ja pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit. Lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 3) Lääkeaineen fysikokemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 4) Lääkeaineiden suolat.
Ajankohta: kevät

Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (4 op)
Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää, miten eri lääkeaineet vaikuttavat, mitkä ovat haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset. Ymmärtää, mitä eroja saman ryhmän lääkeaineilla on. Tutustua tärkeimpiin myrkytystä aiheuttaviin aineisiin.
Sisältö: Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti- ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
Ajankohta: lukuvuoden aikana

 Muita perusopintojen kursseja ovat:

  • Johdatus farmakologiaan (4,5 op)
  • Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op)
  • Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op)
  • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa 1 (3 op)
  • Laatuajattelun perusteet (1 op)
  • Laatuajattelun perusteet farmasiassa (1 op)