Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä  (25 op)

Jyväskylän yliopisto

Opinnoissa tutustutaan mm. molekyylien ja geenien kemialliseen rakenteeseen ja toimintaan sekä perintötekijöiden vaikutuksiin ominaisuuksien ilmentämisessä. Lisäksi perehdytään solun kemialliseen koostumukseen ja aineenvaihduntaan, soluelimiin ja niiden toimintaan sekä solubiologian tutkimusmenetelmiin.

Eliöiden syntyä, kehitystä ja sukulaisuussuhteita tarkastellaan elämän alkuajoista nykypäivään.Opinnoissa tutustutaan myös evoluution peruskäsitteisiin, kuten luonnonvalintaan, lajiutumiseen sekä mikro- ja makroevoluutioon.

Vesi ja vesistöt opintojaksolla opitaan vesistöjen tilaa kuvaavia tunnusmerkkejä ja vesien biologiaa. Ihminen ja ympäristö kurssilla perehdytään elinympäristön suojeluun paikallisella ja globaalisella tasolla, samoin ympäristöongelmien syntyyn, syy-yhteyksiin, niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin ympäristössä.

Kirjallisuus: englanninkielinen biologian yleisteos Campbell ym. 2017:  Biology, 11. painos (myös 10. painos käy).
Jokainen opiskelija hankkii oman kirjan.

Opetus tapahtuu Alkio-opistolla ja Jyväskylässä.

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Opintosuunnitelma

BENP1001 Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op

Sisältö: Kurssi on bio- ja ympäristötieteiden johdantokurssi, jossa käsitellään keskeisiä teemoja globaalista näkökulmasta.
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mihin nykyinen käsityksemme maapallon elämän perusedellytyksistä perustuvat. Hän osaa kuvata tärkeimmät energiavirrat ja aineiden kierrot globaalilla tasolla ja ymmärtää tärkeimpien biomien erot.
Ajankohta: syksy

BENP1002 Vesi ja vesistöt, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet: Limnologia; globaalit vesivarat, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, elämä ja sen monimuotoisuus vesistöissä, ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen laadun ja tilan seuranta, urbaani hydrologia ja katsaus meritieteisiin.
Ajankohta: syksy - kevät

BENP1003 Solun elämä, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet:Opintojaksolla keskitytään solujen evoluutioon, rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opiskelija osaa kertoa miten nykyaikaiset solut ovat kehittyneet ja millaisista biomolekyyleistä elävät organismit koostuvat. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja toiminnan, geenien toiminnan ja ominaisuuksien periytymisen perusperiaatteet sekä aineenvaihdunnan mekanismit.
Ajankohta: kevät

BENP1004 Luonnon monimuotoisuus, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet: Opintojaksolla perehdytään monimuotoisuuden syntyyn ja ylläpitoon liittyviin mekanismeihin. Keskiössä ovat evolutioteoria ja eliöyhteisöjen rakenteeseen vaikuttavat ekologiset mekanismit. Kurssilla luodaan katsaus monimuotoisuuden eri ilmenemismuotoihin. Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monimuotoisuus -käsitteen monitahoisuuden. Hän osaa nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla niiden rakenteita ja elämänkiertojen piirteitä. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu, mitkä ovat luokittelun haasteita ja hän pystyy eliöiden rakenteiden perusteella tulkitsemaan niiden evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän ymmärtää myös ihmisen roolin suhteessa monimuotoisuuteen. Harjoitustöiden jälkeen opiskelija osaa käyttää itsenäisesti mikroskooppia ja hallitsee biologisten näytteiden käsittelyn perusteet.

Ajankohta: syksy

BENP1005 Ihminen ja ympäristö, 5 op

Sisältö ja osaamistavoitteet: Ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden muutokset, yhdyskuntarakenteen kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto sekä ympäristösuojelun ohjauskeinot. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään.
Ajankohta: kevät

Katso lisää Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, JY