Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Farmasian opiskelu lukuvuonna 2019–2020

Itä-Suomen yliopiston farmasian tutkintouudistuksesta johtuen lukuvuonna 2019–2020 emme valitettavasti voi tarjota farmasian perusopintoja (25 op).

Farmasian opinnoista kiinnostuneille suosittelemme opiston omista kursseista esimerkiksi matematiikkaa, kemiaa ja biologiaa, avoimen yliopiston tarjonnasta opintoja kemiasta, ravitsemustieteestä ja lääketieteen perusteista sekä viestintä- ja kieliopintoja.

Farmasian perusopinnot, 25 op (ei lv. 2019–2020)

Itä-Suomen yliopisto

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan.

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena. Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Farmasian yksittäisiä kursseja tai perusopinnot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelma

Johdanto farmasian opiskeluun (0 op)
Johdanto farmasian opintoihin, farmasian eri osa-alueet ja farmasia tieteenalana. Verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy.

Solubiologian perusteet (3 op)
Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on hallita solun ja soluväliaineen rakenne, ymmärtää solun perustoiminnot, kuten solukalvon toiminta, kalvoliikenne, solunjakautuminen, liikkuminen, erilaistuminen ja solukuolema. Tavoitteena on myös ymmärtää solun rakenteiden ja molekulaaristen mekanismien häiriöitä ja niiden merkitystä esimerkinomaisissa taudeissa, sekä lääkeaineiden vaikutusmekanismeja solutasolla.
Sisältö: Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.
Ajankohta: syksy

Farmaseuttinen kemia (2 op)
Tavoitteet: Tavoitteena on perehtyä lääkeaineiden kemiaan.
Sisältö: 1) Lääkeaineen keskeiset fysikokemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen ja pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin. 2) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit. Lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät. 3) Lääkeaineen fysikokemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat. 4) Lääkeaineiden suolat.
Ajankohta: kevät

Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti (4 op)
Tavoitteet: Tavoitteena on ymmärtää, miten eri lääkeaineet vaikuttavat, mitkä ovat haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset. Ymmärtää, mitä eroja saman ryhmän lääkeaineilla on. Tutustua tärkeimpiin myrkytystä aiheuttaviin aineisiin.
Sisältö: Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti- ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan.
Ajankohta: lukuvuoden aikana

 Muita perusopintojen kursseja ovat:

 

  • Johdatus farmakologiaan (4,5 op)
  • Lääkkeet terveydenhuollossa (3,5 op)
  • Lääkkeet ja yhteiskunta (3 op)
  • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa 1 (3 op)
  • Laatuajattelun perusteet (1 op)
  • Laatuajattelun perusteet farmasiassa (1 op)