Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Farmasian perusopinnot, 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopinnoissa opiskelijan tulee ymmärtää solubiologian ja lääkeainekemian perusteet, jotta voi ymmärtää lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi työn tueksi, alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan.

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Opintojen tueksi toteutetut luennot on mahdollista myös seurata jälkikäteen verkkotallenteena. Oppimisympäristöstä löytyy ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät ja oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Farmasian yksittäisiä kursseja tai perusopinnot on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana.

Opetussuunnitelma

  • Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op
  • Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op
  • Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op
  • Perusfarmakologia 3 op
  • Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op
  • Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op
  • Fysikaalinen farmasia 2 op

Opetussuunnitelmamuutokset voivat olla vielä mahdollisia.

Lisätietoa farmasian opinnoista.