Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi. 

Tämä sivu on päivittämättä. Katso opetussuunnitelma kurssikuvaukset täältä Kemian perusopinnot

Kemian perusopinnot, 25 op, JY

Jyväskylän yliopisto

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden, lääketieteen ja farmasian opintoihin. Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia.

Kirjallisuus:

  • KEMP111 ja KEMP112: Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10.
  • KEMP113: C.E. Housecroft & A.G. Sharpe: Inorganic Chemistry
  • KEMP114: J.G. Smith: Organic Chemistry luvut 1-12,16,17,19,21,25,27, 30 soveltuvin osin

Opetussuunnitelma:

KEMP1110 Molekyylien maailma (5 op)

Johdatus yleiseen kemiaan: kemian peruskäsitteet, lämpökemiaa, atomien rakenne, molekyylien rakenne, teoriat kemiallisesta sidoksesta, erityisesti molkyyliorbitaalitteoria, ionit ja ionihilat.
- opetus on viitenä viikonloppuna syksyllä

KEMP1120 Kemiallinen tasapaino ja energia (5 op)

Johdatus spektroskopiaan, reaktiokinetiikkaan, kemialliseen tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan.
- opetus viitenä viikonloppuna alkaen tammikuussa

KEMP1130 Epäorgaanisen kemian perusteet (5 op)

Epäorgaanisen kemian perusteet. Pakkaantuminen ja pääryhmien alkuaineiden kemian perusteet.
- opetus neljänä viikonloppuna syksyllä

KEMP1140 Orgaanisen kemian perusteet 4 (6 op)

Orgaanisten yhdisteiden rakenne, sidokset ja nimeäminen. Kurssin sisällöistä ks. tarkemmin avoimen yliopiston sivuilta korpista:
- opetus kahdeksana viikonloppuna keväällä

KEMP1155 Elinympäristön kemia (2 op)

Elinympäristön kemia neljässä eri aihekokonaisuudessa: vesi, ilma, maaperä ja energia. Kurssi toimii johdantokurssina kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Verkkokurssi keväällä tai kirjatentti.

KEMP1165 Biologinen kemia ( 2op)

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia. Verkkokurssi, kirjallisia ja kokeellisia oppimistehtäviä.

Kemian opinnot suoritetaan pääosiltaan Jyväskylässä, johon Alkio-opisto järjestää ja kustantaa kuljetuksen. Alkio-opistolla opintoja ohjaa kemian opettaja FM Vesa Lahtonen.