Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus Alkio-opistossa on yksi lukuvuosi.

Lääketieteen perusteita, 25 op

Ei lukuvuonna 2020–2021.

Itä-Suomen yliopisto

Opintokokonaisuus kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintoihin. Lääketieteen perusteissa tutustutaan lääketieteeseen tieteenalana, sen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin. Opiskelijalle tulevat tutuksi elimistön rakenne ja toiminta sekä eri ikäluokkien yleisimmät terveysongelmat ja niihin mahdollisia ratkaisuja. Opinnot sisältävät tenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta verkon välityksellä.

Opetussuunnitelma

Johdanto lääketieteen perusteisiin, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys lääketieteen kehityksestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon nykypäivän ja tulevaisuuden haasteista. Opiskelija osaa nimetä keskeiset kansantaudit ja luetella keinoja, miten niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa.
Sisältö: Lääketieteen historia ja terveydenhuollon tulevaisuus, suomalaisten elintavat, keskeiset kansantaudit, niiden riskitekijät ja ko. sairauksien ehkäisemisen perusperiaatteet sekä lääkehoidon tarkoitus, lääkkeiden annostelun ja käytön perusteet.
Ajankohta: opintojen aluksi, syksy

Elimistön rakenne ja toiminta, 4 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakennetta ja keskeisiä toimintoja
Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset
Ajankohta: tentitään määrättyinä ajankohtina lukuvuoden aikana, suositellaan aloitettavaksi syksyllä

Lasten ja nuorten terveys, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella asioita, jotka vaikuttavat sikiön ja vastasyntyneen terveyteen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat lasten ja nuorten terveyshaasteet sekä keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi. Opiskelija tuntee lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään.
Sisältö: Lapsen normaali kasvu ja kehitys pääpiirteissään, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.
Ajankohta: syksy

Työikäisen terveys, 5 op
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.
Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen (Käypä hoito-suositukset). Työn ja elintapojen yhteys terveyteen. Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.
Ajankohta: kevät

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot, 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä lääkehoidon periaatteista.
Sisältö: Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.
Ajankohta: kevät