Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus avoimeen yliopistoon on yksi lukuvuosi.

Luonnonvarat ja ympäristö, osia, 16 op

Jyväskylän yliopisto

Luonnonvarat ja ympäristö -opinnot koostuvat ekologiaa, luonnonvaroja ja lajintuntemusta käsittelevistä kursseista. Ekologia tutkii eliöiden ja niiden ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita sekä eliöiden määrään ja alueelliseen jakautumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opinnoissa perehdytään eri luonnonvaroihin, niiden monimuotoisuuteen, kestävyyteen ja kestävään käyttöön. Lajintuntemuksen lisäksi tutustutaan myös luontoinventoinnin perusteisiin.

Kirjallisuus on suomen- ja englanninkielistä ja vaadittavat teokset löytyvät Alkio-opiston kirjastosta. Opetus tapahtuu lähes kokonaan Alkio-opistolla.

Luonnonvarat ja ympäristökokonaisuudesta voit 3–16 op laajuisen osakokonaisuuden. Kaikki opintojaksot ovat tutkinnon osia, jotka voit myöhemmin liittää korkeakoulututkintoosi. Jos opiskelet avoimen yliopiston väyläopintoja, niin luonnonvara ja ympäristöopinnot sopivat hyvin yhteen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen kanssa.

Opetussuunnitelma

Ekologia (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet:
Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Lisäksi tutustutaan populaatio- ja yhteisöekologiaan, kuten eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin. Opintojakson suorettuttaan opiskelija hallitsee peruskäsitteet, englanninkielisen termistön, osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita, osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla ja osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa.
Ajankohta: syksy

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet:
Kurssi koostuu neljästä teemallisesta kokonaisuudesta: Luonnonvarat; Kestävyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö; Mittaaminen ja seuranta sekä Luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, mitä luonnonvarat ovat sekä luokitella niitä. Opiskelijalla on perusymmärrys luonnonvarojen käytöstä ja käytön aiheuttamista kestävyysongelmista sekä haittojen ja hyötyjen mittaamisesta ja seurannasta. Myös luonnonvarojen käytön yhteiskunnalliset ja taloudelliset ulottuvuukset sekä luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet ovat tuttuja.
Ajankohta: kevät

Metsien luonnonvarat ja monikäyttö (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Kurssi tarjoaa perustiedot boreaalisen havumetsän ekosysteemeistä sekä metsätaloudesta, metsien käytön suunnittelusta, metsälainsäädännöstä ja luonnonhoidosta talousmetsissä. Keskeinen teema on myös metsien monikäyttö, ekosysteemipalvelut ja monimuotoisuuden suojelu. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa boreaalisen havumetsän luontaisen häiriödynamiikan eri mittakaavoissa  ja osaa kuvata ja tunnistaa talousmetsän ja luonnontilaisen metsän keskeiset rakenteelliset erot ja käytön. Opiskelijalla on perusymmärrys metsien monikäytöstä, ekosysteemipalveluista ja niihin liittyvistä arvoista. Hän pystyy hahmottamaan kestävän metsien käytön periaatteet.
Ajankohta: kevät

Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointeihin (4 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat perusrakennepiirteet ja tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä, perehdytään maastoinventointien suorittamiseen ja tutustutaan keskeisimpiin otantamenetelmiin sekä paikkatietoinformaation käyttöön inventoinneissa. Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen. Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja. Opiskelija osaa käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja. Lisäksi opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ohjatusti suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen inventointitarpeeseen.
Ajankohta: syksy - kevät

Vesiekosysteemin toiminta ja luonnonvarat (3 op)
Sisältö ja osaamistavoitteet: Kurssilla perehdytään sisävesien pitkäaikaiskehitykseen, maantieteellisiin erityispiirteisiin, vesivarojen jakautumiseen, valuma-alue- ja ilmakehäyhteyksiin, monimuotoisuuteetn, vesivarjoen käyttöön, talous- ja jätevesien erityispiirteisiin, ekosysteemipalveluihin, ympäristöuhkiin, vesiensuojeluun sekä vesistöjen tilan seurantaan ja hoitoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää vesien ominaispiirteet ja arvon luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisen toimintojen kannalta. Lisäksi opiskelija tuntee vesiluonnonvarojen kestävän käytön periaatteet, vesien merkityksen ekosysteemipalvelujen tuottajana, lainsäädännöllisen ohjauksen periaatteet, ympäristöuhat sekä vesistöjen tilan arvoinnin, seurannan ja hoidon perusperiaatteet.
Ajankohta: kevät

Luonnonvarat ja ympäristö -opinnoista muualla: Bio- ja ympäristötieteet, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.