Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Yleensä opiskelija valitsee yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia. Perusopinnoissa opinto-oikeus Alkio-opistossa on yksi lukuvuosi.

Ravitsemustieteet, 26 op

Itä-Suomen yliopisto

Ravitsemustiede kuuluu Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan. Ravitsemustieteen perusteisiin kuuluu elintarviketuntenmus ja tieto elintarvikkeiden merkityksestä ravinnon lähteenä. Tavoitteena on antaa valmiudet ymmärtää ravitsemuksen merkitys terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opinnot sisältävät kirjallisuustenttejä, verkko-opintoja, oppimistehtäviä sekä luento-opetusta.

Opetussuunnitelma

Ravitsemustieteen perusteet, 4 op
Tavoitteet: Ihmisen ravitsemuksen perusteiden tuntemus
Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot
Ajankohta: syksy

Elintarvikkeet ruokavaliossa, 4 op
Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.
Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.
Ajankohta: syksy

Ravitsemus ja ruokavaliot, 4 op
Tavoitteet: Ymmärtää erityisruokavalioiden merkitys sairauksien hoidossa.
Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.
Ajankohta: syksy / kevät

Ravitsemus ja liikunta, 4 op
Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen painonhallinnassa.
Sisältö: Ravitsemus ja kansantaudit, ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio.
Ajankohta: syksy / kevät

Ravintofysiologia, 3 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja vaikutukset elimistössä. Lisäksi hän osaa määritellä olennaisimmat ruoansulatukseen ja ravinnonoton säätelyyn vaikuttavat tekijät.
Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Muut ruoan bioaktiiviset yhdisteet ja suoliston mikrobiston merkitys. Ruoansulatuksen ja ravinnonoton säätely.
Ajankohta: kevät

Ravitsemus- ja terveystieto sosiaalisessa mediassa, 3 op
Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.
Sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.
Ajankohta: kevät

Ravintolisät, 4 op