Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1–2 perusopintokokonaisuutta. Opiskelija voi valita myös yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Aineopintoihin voi edetä, kun perusopinnot on suoritettu. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Opintotarjonta

Perusopinnot, avoin yliopisto

 • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op (JY)
  • Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op
  • Markkinoinnin perusteet, 5 op
  • Laskentatoimen perusteet, 5 op
  • Yrittäjyyden perusteet, 5 op
  • Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op
  • Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen, 3 op
 • Taloustieteen peruskurssi, 8 op (JY)
 • Yritysoikeuden perusteet, 6 op (UEF)
 • Rahoituksen perusteet, 6 op (UEF)

Syyslukukauden opintojen runko muodostuu Liiketoimintaosaamisen perusopinnoista sekä Taloustieteen peruskurssista. Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuudessa opiskelija perehtyy liiketoimintaosaamisen kannalta keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa. Alkio-opistolla järjestetään kokonaisuuteen liittyvää opetusta ja ohjausta. Avoimet yliopisto-opinnot jatkuvat vielä kevätlukukauden puolelle mm. Taloustieteen peruskurssi, Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen ja Yritysoikeuden perusteet -opintojaksojen osalta.

Lisäksi on mahdollista opiskella vastaavia kauppatieteiden opintoja verkko-opintoina Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta:

 • Kauppatieteen perusopinnot, 30 op (UEF)

Verkko-opintoina suoritettavia kauppatieteen perusopintoja suositellaan opintonsa kevätlukukaudella aloittaville opiskelijoille. Kauppatieteen perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Johtamisen perusteet (6 op), Markkinoinnin perusteet (6 op), Laskentatoimen perusteet (6 op), Rahoituksen perusteet (6 op), Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet (6 op).

Verkko-opintoina toteutettavat kauppatieteen perusopinnot (UEF) on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan tai osittain esim. vain Rahoituksen perusteet (6 op). 

Rahoituksen perusteet -opintojaksolle lähiopetusta on tarjolla vain syyslukukaudella.

Aineopinnot, avoin yliopisto

 • Laskentatoimi, aineopinnot, 30 op (UEF) (alla olevista kursseista valitaan 5)
  • Johdon laskentatoimen perusteet, 6 op 
  • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys, 6 op
  • Tuloslaskenta ja verotus, 6 op
  • Kirjanpidon jatkokurssi, 6 op
  • Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 6 op
  • Tilintarkastus 1, 6 op
  • Tilintarkastus 2, 6 op

Laskentatoimen aineopinnot on tarkoitettu erityisesti avoimen yliopiston väylän kautta korkeakoulun opiskelupaikkaan tähtäävälle opiskelijalle. Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Alkio-opistolla laskentatoimen aineopintoihin on tarjolla tuutorointia, opetustuokioita, alustuksia ja lukupiirityöskentelyä.

Lisätietoa eri yliopistojen väylämahdollisuuksista ja hakuvaatimuksista on saatavissa yliopistojen omilta verkkosivuilta: Tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston avoin ylliopisto ja Tavoitteena tutkinto Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto.

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Avoin ammattikorkeakoulu

 • Taulukkolaskennan tehokäyttö, 5 op (JAMK)

Linjan opinnot

Kauppatieteet

Kauppatieteen yleisopintoja ja opiskelua tukevia kokonaisuuksia

 • Talousmatematiikka
 • Johdatus taulukkolaskennan käyttöön
 • Taloustieto
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa
 • Tilastot ja todennäköisyys
 • Harjoituskokeet 
 • Liiketalouden tuutorointi

Lisäksi:

 • Talouden teemat
 • Projektikurssi

Loppukevään opinnoissa painottuvat Taloustiedon, Tilastojen ja todennäköisyyksien sekä Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa -opintojaksot. Tärkeässä roolissa on oman oppimisen kehityksen seuraaminen harjoituskokeiden avulla. Lisäksi linjan opinnoissa käydään läpi liiketoiminnan ja yrittäjyyden teemoja sekä toteutetaan projekteja. Mahdollisuus myös oman harjoitusyrityksen perustamiseen!

Lisäksi

 • Opinto-ohjaus ja tiimituki
 • Viestintä- ja kieliopinnot

Kielikopin tarjonta

Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintojaa. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.