Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa 1-2 perusopintokokonaisuutta. Opiskelija voi valita myös yhden perusopintokokonaisuuden ja osia toisesta. Aineopintoihin voi edetä, kun perusopinnot on suoritettu. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Opintotarjonta

Perusopinnot, avoin yliopisto

 • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op (JY)
  • Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op
  • Markkinoinnin perusteet, 5 op
  • Laskentatoimen perusteet, 5 op
  • Yrittäjyyden perusteet, 5 op
  • Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op
  • Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen, 3 op
 • Taloustieteen peruskurssi, 8 op (JY)
 • Yritysoikeuden perusteet, 6 op (UEF)
 • Rahoituksen perusteet, 6 op (UEF)

Syyslukukauden opintojen runko muodostuu Liiketoimintaosaamisen perusopinnoista sekä Taloustieteen peruskurssista. Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuudessa opiskelija perehtyy liiketoimintaosaamisen kannalta keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa. Alkio-opistolla järjestetään kokonaisuuteen liittyvää opetusta ja ohjausta. Avoimet yliopisto-opinnot jatkuvat vielä kevätlukukauden puolelle mm. Taloustieteen peruskurssi, Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen ja Yritysoikeuden perusteet -opintojaksojen osalta.

Lisäksi on mahdollista opiskella vastaavia kauppatieteiden opintoja verkko-opintoina Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta:

 • Kauppatieteen perusopinnot, 30 op (UEF)

Verkko-opintoina suoritettavia kauppatieteen perusopintoja suositellaan opintonsa kevätlukukaudella aloittaville opiskelijoille. Kauppatieteen perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Johtamisen perusteet (6 op), Markkinoinnin perusteet (6 op), Laskentatoimen perusteet (6 op), Rahoituksen perusteet (6 op), Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet (6 op).

Verkko-opintoina toteutettavat kauppatieteen perusopinnot (UEF) on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan tai osittain esim. vain Rahoituksen perusteet (6 op). 

Rahoituksen perusteet -opintojaksolle lähiopetusta on tarjolla vain syyslukukaudella.

Aineopinnot, avoin yliopisto

 • Laskentatoimi, aineopinnot, 30 op (UEF) (alla olevista kursseista valitaan 5)
  • Johdon laskentatoimen perusteet, 6 op 
  • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys, 6 op
  • Tuloslaskenta ja verotus, 6 op
  • Kirjanpidon jatkokurssi, 6 op
  • Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 6 op
  • Tilintarkastus 1, 6 op
  • Tilintarkastus 2, 6 op

Laskentatoimen aineopinnot on tarkoitettu erityisesti avoimen yliopiston väylän kautta korkeakoulun opiskelupaikkaan tähtäävälle opiskelijalle. Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Alkio-opistolla laskentatoimen aineopintoihin on tarjolla tuutorointia, opetustuokioita, alustuksia ja lukupiirityöskentelyä.

Lisätietoa eri yliopistojen väylämahdollisuuksista ja hakuvaatimuksista on saatavissa yliopistojen omilta verkkosivuilta: Tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston avoin ylliopisto ja Tavoitteena tutkinto Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto.

Katso lisää avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Avoin ammattikorkeakoulu

 • Taulukkolaskennan tehokäyttö, 5 op (JAMK)

Linjan opinnot

Kauppatieteet

Kauppatieteen yleisopintoja ja opiskelua tukevia kokonaisuuksia

 • Talousmatematiikka
 • Johdatus taulukkolaskennan käyttöön
 • Taloustieto
 • Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa
 • Tilastot ja todennäköisyys
 • Harjoituskokeet 
 • Liiketalouden tuutorointi

Lisäksi:

 • Talouden teemat
 • Projektikurssi

Loppukevään opinnoissa painottuvat Taloustiedon, Tilastojen ja todennäköisyyksien sekä Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa -opintojaksot. Tärkeässä roolissa on oman oppimisen kehityksen seuraaminen harjoituskokeiden avulla. Lisäksi linjan opinnoissa käydään läpi liiketoiminnan ja yrittäjyyden teemoja sekä toteutetaan projekteja. Mahdollisuus myös oman harjoitusyrityksen perustamiseen!

Lisäksi

 • Opinto-ohjaus ja tiimituki
 • Kieli- ja viestintäopinnot

Kielikopin tarjonta

Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintojaa. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.