Opinnot suoritetaan tenttimällä, erilaisilla oppimistehtävillä sekä ryhmätöillä. Lukuvuoden aikana on mahdollista suorittaa yksi perusopintokokonaisuus, viestintä- ja kieliopintoja sekä yksittäisiä perus- sekä aineopintotasoisia kauppatieteiden opintojaksoja. Aineopintoihin voi edetä, kun perusopinnot on suoritettu. Mahdollista on myös opintojen jatkaminen toisena lukuvuonna painottaen aineopintojaksoja. Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia.

Opintotarjonta

Perusopinnot, avoin yliopisto

 • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, 28 op (JY)
  • Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op
  • Markkinoinnin perusteet, 5 op
  • Laskentatoimen perusteet, 5 op
  • Yrittäjyyden perusteet, 5 op
  • Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op
  • Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen, 3 op
 • Taloustieteen peruskurssi, 6 op (JY)
 • Yritysoikeuden perusteet, 6 op (UEF)
 • Rahoituksen perusteet, 6 op (UEF)

Syyslukukauden opintojen runko muodostuu Liiketoimintaosaamisen perusopinnoista sekä viestintä- ja kieliopinnoista. Liiketoimintaosaamisen perusteet -kokonaisuudessa opiskelija perehtyy liiketoimintaosaamisen kannalta keskeisiin johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja yrittäjyyden käsitteisiin ja teorioihin sekä niiden soveltamiseen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnassa. Alkio-opistolla järjestetään kokonaisuuteen liittyvää opetusta ja ohjausta. Avoimet yliopisto-opinnot jatkuvat vielä kevätlukukauden puolelle mm. viestinnän johtamisen perusteet, taloustieteen peruskurssi, liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen ja yritysoikeuden perusteet -opintojaksojen osalta.

Ks. tarkemmat opintojaksokuvaukset Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, JY

Lisäksi on mahdollista opiskella vastaavia kauppatieteiden opintoja verkko-opintoina Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta:

 • Kauppatieteen perusopinnot, 30 op (UEF)

Verkko-opintoina suoritettavia kauppatieteen perusopintoja suositellaan vain opintonsa kevätlukukaudella aloittaville opiskelijoille. Kauppatieteen perusopintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot: Johtamisen perusteet (6 op), Markkinoinnin perusteet (6 op), Laskentatoimen perusteet (6 op), Rahoituksen perusteet (6 op), Yritysoikeuden perusteet (6 op).

Verkko-opintoina toteutettavat kauppatieteen perusopinnot (UEF) on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan tai osittain esim. vain Rahoituksen perusteet (6 op).

Rahoituksen perusteet -opintojaksolle lähiopetusta on tarjolla vain syyslukukaudella.

Ks. tarkemmat opintojaksokuvaukset Kauppatieteen perusopinnot

Laskentatoimen, johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot, avoin yliopisto

 • Laskentatoimi, perusopinnot, vähintään 25 op (UEF): pakollisen Laskentatoimen perusteet -opintojakson (6 op) suorittamisen jälkeen valitaan seuraavista opintojaksoista vähintään 19 op verran opintoja.
  • Johdon laskentatoimen perusteet, 6 op 
  • Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys, 6 op
  • Tuloslaskenta ja verotus, 6 op
  • Kirjanpidon jatkokurssi, 6 op
  • Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 6 op
  • Tilintarkastus 1, 6 op
 • Johtaminen, perusopinnot, 30 op (UEF) (alla olevista kursseista valitaan Johtamisen perusteet -opintojakson suorittamisen jälkeen 1-5 opintojaksoa, opintokokonaisuuteen vaaditaan 5 jakson suorittamista)
  • Strategic Management 6 op
  • Muutoksen johtaminen 6 op
  • Vastuullinen markkinointi 6 op
  • Johtajuus ja esimiestyö 6 op
  • Henkilöstöresurssien johtaminen 6 op
  • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op
  • Luottamus johtajuuden voimavarana 6 op
 • Markkinointi, perusopinnot, 30 op (UEF) (alla olevista kursseista valitaan Johtamisen perusteet -opintojakson suorittamisen jälkeen 1-5 opintojaksoa, opintokokonaisuuteen vaaditaan 5 jakson suorittamista)
  • Markkinoinnin johtaminen 6 op
  • International Business Management 6 op
  • Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
  • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
  • Service orientation 6 op
  • Sales and byer bahavior in retailing 6 op

Oppiainekohtaiset perusopinnot on tarkoitettu erityisesti avoimen yliopiston väylän kautta korkeakoulun opiskelupaikkaan tähtäävälle opiskelijalle. Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina, mutta pienryhmät kokoontuvat säännöllisesti Alkio-opistolla. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – verkkoluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä. Alkio-opistolla aineopintoihin on tarjolla ohjattua pienryhmätyöskentelyä sekä tuutorointia. Tietyille laskentatoimen aineopintojaksoille on tarjolla myös opetusta.

Väyläopinnot

Alkio-opistolla on mahdollisuus saavuttaa hakukelpoisuus Jyväskylän yliopistoon avoimen väylään yhden lukuvuoden opinnoilla. Lisätietoa Jyväskylän yliopiston avoimesta väylästä ja hakuvaatimuksista voit lukea täältä.

Lisätietoa muiden yliopistojen väylämahdollisuuksista ja hakuvaatimuksista on saatavissa yliopistojen omilta verkkosivuilta esimerkiksi Tavoitteena tutkinto Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto.

Katso lisää muista Alkio-opiston avoimen yliopiston väyläopinnoista Väylät ja polut.

Linjan opinnot

Kauppatieteet

Kauppatieteen yleisopintoja ja opiskelua tukevia kokonaisuuksia

 • Talousmatematiikka
 • Johdatus taulukkolaskennan käyttöön
 • Taloustieto
 • Historia: Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa
 • Tilastot ja todennäköisyys
 • Harjoituskokeet 
 • Liiketalouden tuutorointi

Lisäksi:

 • Talouden teemat
 • Projektikurssi

Loppukevään opinnoissa painottuvat taloustiedon, tilastojen ja todennäköisyyksien sekä historia: ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa -opintojaksot. Tärkeässä roolissa on oman oppimisen kehityksen seuraaminen harjoituskokeiden avulla. Lisäksi linjan opinnoissa käydään läpi talouden yhteiskunnallisia teemoja sekä toteutetaan projekteja. Mahdollisuus myös oman harjoitusyrityksen perustamiseen!

Lisäksi

 • Opinto-ohjaus ja tiimituki
 • Viestintä- ja kieliopinnot

Kielikopin tarjonta

Kieliopinnoilla voi täydentää ja tukea muita opintoja. Lisäksi viestintä- ja kieliopinnot ovat osa avoimen väylän hakukelpoisuusvaatimuksia. Kielitaidosta on hyötyä jatko-opinnoissa, työelämässä ja elämässä muutenkin.