Terveysliikunnan linjan kurssitarjotin / kurssikuvaus

Toiminnalliset opinnot

Leikkivä ihminen ( 2 + 2 op, sl+kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää teorioita ja käytäntöjä, jotka kuvaavat leikin merkitystä ja roolia lapsen kasvussa.

Oppimistulokset: Opiskelija tuottaa teoriakatsauksen, osoittaa tuntevansa lapsille suunnatut leikki- ja laulumateriaalit sekä perustiedot motorisesta ja musiikillisesta kehityksestä. Hän osallistuu lasten laulu- ja leikkiharjoituksiin ja valmistelee lapsille tai erityisryhmille sopivan leikki- ja lauluesityksen, musiikkiesityksen toimintatuokion tai tapahtuman.

Laajuus: 2 op syyslukukaudella ja 2 op kevätlukukaudella.

Suoritustapa: kontaktiopetusta 30 tuntia, mihin sisältyy suppea teoriajakso, harjoituksia ja ryhmätehtäviä.

Arviointi: opintokokonaisuus on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on aktiivisesti mukana oppitunnilla ja osallistuu yhteisiin tehtäviin ja harjoituksiin.

Arviointiasteikko on hyväksytty / täydennettävä

Oheismateriaalia:
Autio T, Liiku ja leiki. Motorisia perusharjoitteita lapsille.VK-Kustannus Oy, Jyväskylä, 1995.
Piironen L (toim.). Leikin pikkujättiläinen. WSOY Helsinki, 2004.
Simola-Isaksson I. Tule, tule leikkiin. Fazer Musiikki Oy, Espoo, 1993.
Muu tarvittava materiaali mm. internetin kautta.

Liikunta (2 - 6 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija tuntee useita liikuntalajeja, tietää fyysisen kunnon osatekijät sekä ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen kokonaisvaltaisena terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä.  

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu useisiin eri liikuntalajeihin sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla.

Laajuus: 2 - 4 op syyslukukaudella ja 2 op kevätlukukaudella.

Suoritustapa: Kontaktiopetusta, joka sisältää esimerkiksi ulkoilua, pallopelejä, kuntoliikuntaa ja rentoutusta. Tarkoitus tutustua myös muutamiin uusiin liikuntalajeihin.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille.

Liikunta ja musiikki ( 4 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija tuntee luovan liikunnan muodot ja tanssin eri lajit. Opiskelija ymmärtää musiikin ja liikkeen lainalaisuuksia ja yhtäläisyyksiä sekä rytmiikan osuuden liikkeessä ja musiikissa. Hän tunnistaa eri tanssilajeihin kuuluvan musiikin.

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu luovaan liikuntaan, musiikkiliikuntaan ja rytmiikkaan sekä tanssin eri tekniikoihin ja askelkuvioihin.

Laajuus: 2 op syyslukukaudella ja 2 op kevätlukukaudella.

Suoritustapa: Käytännön harjoituksin opetellaan useiden tanssilajien askelkuvioita. Luovan liikunnan harjoitteilla vahvistetaan liikunnallista ilmaisua. Rytmiikassa harjoitellaan liikerytmiikan perusteita. Lisäksi suunnitellaan pienimuotoisia koreografioita.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille.

Opetusmateriaali:
Sinivuori P. ja T., Esiripusta aplodeihin, Opas harrastajateatteriohjaajille ja ilmaisukasvattajille. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä, 2001.
Nieminen P., Hidas - nopee - nopee, Paritanssin opetuksen ABC. Kultanuotti, Espoo, 2008.
Gilbert A., Greative Dance for all Ages. National Dance Association, USA, 2000.
Anttila E., Tanssin aika. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 139, Helsinki, 1994.

Kuntoliikunta (2 op, kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija tuntee useita kuntoliikunnan muotoja, tietää fyysisen kunnon osatekijät sekä ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen kokonaisvaltaisena terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä.  

Oppimistulokset: Opiskelija tutustuu useisiin kuntoliikuntalajeihin sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. Opiskelija suunnittelee kuntoliikuntatuokion.

Laajuus: 2 op kevätlukukaudella.

Suoritustapa: Kontaktiopetusta, joka sisältää esimerkiksi kuntopiirejä, kuntosaliharjoituksia, sauvakävelyä, välinevoimistelua ja rentoutusta.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille.

Oheismateriaalia:
Keskinen K., Häkkinen K., Kallinen M. (toim.), Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 156, Tampere, 2004.
Aalto R., Kuntoilijan käsikirja, Docendo, Saarijärvi, 2005.
Aalto R., Vahvista & venytä. Docendo, Saarijärvi, 2005.
Aalto R., Kuntoilijan lihashuolto-opas. Docendo, Saarijärvi, 2008.

Linjatunti / OPO (4 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen. Opintoneuvontaa. Yliopisto-opintojen ohjausta. Opiston ja linjan tapahtumien suunnittelua ja ajankohtaisten asioiden käsittelyä.

Terveysliikunnan ryhmäohjaus (4 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää ryhmän ohjaamiseen teorian ja käytännön harjoitusten kautta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntapainotteisen ryhmäohjaustuokion.

Oppimistulokset: Opiskelija oppii ohjaamaan erilaisia ryhmiä ja arvioimaan omaa sekä muiden opiskelijoiden opetustaitoa.

Laajuus: 3 op syyslukukaudella ja 3 op kevätlukukaudella. Kevätlukukaudella kerrataan ja syvennetään syyslukukaudella käytyä oppimateriaalia.

Suoritustapa: Kontaktiopetusta, joka sisältää lyhyen perehdytyksen ohjauksen suunnitteluun ja onnistuneeseen toteutukseen. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat liikuntapainotteisia ryhmäohjaustuokioita sekä osallistuvat toisten opiskelijoiden suunnittelemiin ja toteuttamiin ohjaustuokioihin. Tunneilla harjoitellaan varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen, kouluikäisten, iäkkäiden ja muidenkin erityisryhmien ohjaustilanteita.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille sekä toteuttaa suunnittelemansa ohjaustuokiot. Jokaisen ohjaustuokion jälkeen pidetään yhteinen palautekeskustelu. Arviointi hyväksytty / täydennettävä.

Opetusmateriaali:
Useita eri lähteitä, jotka opiskelija itse etsii käyttäen apunaan Alkio-opiston kirjaston aineistoja sekä internetistä löytämiään sivustoja.

Tapahtumatoiminta (4 op, sl + kl)

LitM Muti Ikonen.

Tavoite: Opiskelija ymmärtää erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä tekijöitä ja hallitsee tapahtuman suunnitteluprosessin eri vaiheet.

Oppimistulokset: Opiskelija suunnittelee tapahtuman tai toimintapäivän, osallistuu sen toteuttamiseen sekä toteutuksen arvioimiseen.

Laajuus: 2 op syyslukukaudella ja 2 op kevätlukukaudella.

Suoritustapa: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa syyslukukaudella lasten toimintapäivän (Peuhapäivä) ja kevätlukukaudella urheilutapahtuman tai toimintapäivän.

Arviointi: Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija osallistuu aktiivisesti tunneille sekä tapahtumien toteutukseen.

TT-viikko / Työhön tutustuminen (harjoittelu) (2 op, kevätlukukaudella)