Opetus ja opiskelu Alkio-opistossa

Alkio-opistossa on kuusi koulutusalaa: Kasvatus ja psykologia, Historia, kielet ja viestintä, Hyvinvointi ja luonnontieteet, Yhteiskunta, talous ja oikeus, Luovat alat ja tekniikka sekä Monialaiset opinnot. Opetus toteutetaan lukuvuoden, syyslukukauden tai kevätlukukauden mittaisilla opintolinjoilla. Opiskelija hakee opiskelijaksi valitsemalleen linjalle. Lisää opintolinjoista, opintojen valitsemisesta ja tarjonnasta löydät Opintolinjat-välilehdeltä.

Yliopistoon voit hakea todistusvalinnan ja valintakokeen lisäksi myös avoimen yliopiston väylän kautta. Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta. Alkio-opistossa voit suorittaa monen eri alan väyläopintoja. Ks. lisää väyläopinnoista.

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja suorittamalla voit hakea ammattikorkeakouluun. Alkio-opistossa voit suorittaa sote-alan polkuopintoja. Ks. lisää amk-polkuopinnoista.

Alkio-opisto on Suomen laajimmin avoimia yliopisto- ja amk-opintoja tarjoava kansanopisto. Ovet ovat avoinna kaikille, eikä pääsykokeita ole. Lue lisää hakuohjeista.

Minkälaista opiskelu on eri opintolinjoilla?

Opiskelutavat ja käytänteet vaihtelevat linjoittain. Kuhunkin koulutusalaan kuuluu vähintään kaksi linjaa, joiden käytänteet voivat erota toisistaan.

Kasvatus ja psykologia

Kasvatustieteiden ja psykologian linjoilla opetus ja ohjaus perustuvat ryhmänohjausmalliin, jossa keskeistä on yhteisölliset opiskelumuodot. Opintoja suoritat monimuotoisesti: yksilöllisinä oppimistehtävinä, tentteinä, verkko-opintoina ja ryhmätyönä. Eri opiskelutapojen tukena kulkee läpi koko lukuvuoden oman opintoryhmän ja ryhmänohjaajan kanssa työskentely. Opiskelussa korostuu yhteisen ja ohjatun työskentelyn lisäksi myös yksilöllinen ja omatoiminen opiskelu, jonka tavoitteena on kehittää yliopisto-opinnoissa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja sekä itseohjautuvuutta opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Historia, kielet ja viestintä

Historian ja kulttuuritieteiden linjalla opiskelet pääosin yliopisto-opintoja. Opiskelu- ja suoritustavat ovat näillä linjoilla monimuotoisia: luentoja, keskusteluja, kirjatenttejä, oppimistehtäviä, projekteja ja ryhmätyöskentelyä. Yliopisto-opintojen tueksi ja osaamista laajentamaan järjestetään lisäksi opiston omia kursseja ajankohtaisista teemoista.

Englannin kielen ja kansainvälisyyden linjalla opiskelu on pääasiassa kontaktiopetusta, eli luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä ja tenttejä. Avoimen yliopiston opintoja tukemaan voit valita opiston omista kursseista esimerkiksi käännöskursseja tai kulttuurienvälistä viestintää.

Viestinnän linjalla opiskelet yliopistotutkinnon osia kirjoittamisesta sekä viestinnästä ja journalistiikasta. Lisäksi kehität kieli- ja tiedonhankintataitojasi. Pääset laatimaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hops), joka auttaa opintojen suunnittelussa ja mielekkäiden kokonaisuuksien luomisessa. Voit koostaa tarjotuista oppiaineista itsellesi sopivan opintokokonaisuuden.

Hyvinvointi ja luonnontieteet

Biologian ja luonnontieteiden linjalla yhdistyvät bio- ja ympäristötieteiden, kemian, farmasian ja ravitsemustieteen korkeakouluopinnot sekä lukion biologian kurssien sisältöjen opiskelu. Riippumatta osaamistasostasi, löydät sopivaa opiskeltavaa kurssitarjonnastamme. Luennot, tentit, ryhmätyöt ja käytännön harjoitukset kerryttävät opintopisteitä sekä osaamista.

Valitessasi lääkikseen suuntaavia ja valmentavia opintoja opiskelet tiiviisti lukion pitkät luonnontieteet. Päivät ovat pitkiä, ja vietät ne luokassa oppien uutta ja kehittäen laskurutiineja. Välillä testaat osaamistasi viiden tunnin kokeissa.

Soteli-linjan opiskelijana keskityt käytännön läheisiin ammattikorkeakouluopintoihin, joista osa voi olla myös verkkokursseja. Tunneilla keskustellaan paljon, ja opiskelu sisältää myös ryhmätyöskentelyä ja esim. ohjaustyön harjoittelua käytännössä.

Yhteiskunta, talous ja oikeus

Yhteiskunta- ja valtiontieteiden linjalla opiskelet pääosin yliopisto-opintoja. Opiskelu- ja suoritustavat ovat näillä linjoilla monimuotoisia: luentoja, keskusteluja, kirjatenttejä, oppimistehtäviä, projekteja ja ryhmätyöskentelyä. Yliopisto-opintojen tueksi ja osaamista laajentamaan järjestetään lisäksi opiston omia kursseja ajankohtaisista teemoista.

Kauppiksella opiskelet laajasti kauppatieteiden korkeakouluopintoja, mutta mukana on myös korkeakouluhakuun tarvittavien lukiokurssien sisältöjen läpikäyntiä. Luentojen, tenttien ja oppimistehtävien lisäksi tärkeässä roolissa on ryhmätyöskentely mm. projektien ja lukupiirien muodossa.

Oikiksella opiskelet monipuolisesti oikeustieteen opintoja ja valmentaudut valintakokeisiin. Oikeustieteen opinnot toteutetaan pääosin lähiopetuksena ja suoritetaan tenttimällä. Osa opintojaksoista on verkkovälitteisiä monimuoto-opintoja tai verkko-opintoja. Oikeustieteiden lähiopetus on usean kurssin osalta viikonloppuopetusta. Viikolla järjestetään ohjausta ja lukupiirejä ja opiston opintoja.

Luovat alat ja tekniikka

Luovat alat ja tekniikka linjalla opiskelet kirjoittamista, kuvausta, suunnittelua ja ilmaisua. Voit valita yliopisto-opintoja kiinnostuksesi mukaisesti.  

Monialaiset opinnot

Korkeakouluun valmentavalla linjalla opiskellessasi osallistut ryhmätöihin, keskusteluihin ja välillä ihan perinteiseen opettajajohtoiseen opetukseenkin. Lisäksi kirjoitat, puhut ehkä lasketkin. Tärkeä osa opintojan on ohjaus joko ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Koska valitset osan opintoja eri linjoilta, niin opiskelutapasi ja opetuskäytänteet voivat olla erilaisia linjan eri opiskelijoilla.

Maahanmuuttajakoulutuksissa keskeistä on monipuolinen suomen kielen taidon kehittäminen. Opiskelet suomen kieltä yliopistotasolla ja kertaat jo aiemmin opittua. Suomen kieltä opiskelet oman ryhmän kanssa, mutta lisäksi valitset myös kursseja, joilla opiskellaan yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa.

Kaikkien linjojen opintoihin sisältyy valintakokeisiin valmistautumista ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämistä.

Miten Alkio-opistossa valmistaudutaan korkeakoulujen valintakokeisiin?

Alkio-opistossa ajattelemme, että valmentautuminen korkeakouluun on paljon muutakin kuin pääsykoekirjojen pänttäämistä. Oppimaan oppiminen, akateemiset opiskelutaidot, kuten tieteellisten tekstien lukeminen ja kirjoittamistaidot, tiedonhankinta ja lähdekritiikki, sekä itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät Alkio-vuotesi aikana. Kun olet suorittanut valitsemasi alan perusopinnot, on valintakoemateriaalin haltuunotto keväällä asteen tai pari helpompaa. Osalla linjoista opiskellaan ja kerrataan myös korkeakoulujen valintakokeisiin tarvittavia lukiokursseja tai muuta alan materiaalia tai harjoitellaan haastattelutilanteita.

Alkio-opistolta jatko-opintoihin

Alkio-opisto on hyvä paikka opiskeluun, itsensä kehittämiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen, itsenäistymiseen ja ystävystymiseen. Alkion opinnot valmistavat myös valintakokeisiin. Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa korkeakoulujen ensikertalaiskiintiössä. Voit siis turvallisesti etsia omaa alaasi ja suorittaa korkeakoulututkinnon osia ennakkoon. Suoritettuja opintoja voi sisällyttää myöhemmin korkeakoulututkintoon kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Alkiolla voi myös hakea lisäkoulutusta. Meillä opiskelee välivuotta pitäneitä, lukiosta suoraan tulleita, työttömiä ja alan vaihtajia.

Alkio-opisto tekee yhteistyötä viiden yliopiston ja kolmen ammattikorkeakoulun kanssa. Avointa yliopisto-opetusta järjestetään yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu, Kuopio), Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistojen kanssa. Avoimia ammattikorkeakouluopintoja voi valita Jyväskylän, Kaakkois-Suomen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Alkio-aika on kannattava satsaus omaan tulevaisuuteesi.

Tehokasta ja kannattavaa

Alkiolla opetus ja ohjaus on laadukasta. Alkio-ajan tehokkuudesta kertovat opiskelijoiden tyytyväinen palaute ja heidän erinomainen sijoittumisensa jatko-opintoihin. Kiitosta saamme opiskelijoilta myös vuosien päästä.

Moni opiskelija opiskelee Alkiolla väyläopintoja. Joillain aloilla ne on mahdollista suorittaa yhdessä lukukaudessa ja osassa väylähakuun vaadittavat opinnot edellyttävät kahden lukuvuoden opiskelua. 

Lue lisää opintojen ohjauksesta vasemmalla olevan valikon kohdasta Opinto-ohjaus.

Hyvä yhteishenki ja oma elämä

Hyvä yhteishenki kannustaa opinnoissa, saa viihtymään ja mahdollistaa elinikäisten ystävyyssuhteiden syntymisen. Hyvä yhteishenki tarkoittaa Alkiolla yhteisöllisyyttä, huolenpitoa toisista, lämmintä ilmapiiriä, vastuun ottamista yhteisistä asioista, henkistä kasvua ja oman polun löytämistä. Kampuksella on mukava asua ja elää. Alkiolla on hyvä olla.

Lue lisää opiskelijoiden tarinoita.

Alkio-opiston opiskelijan päivä -video:

 

”Oppia, aterioita, rentoa yhdessäoloa ja unta..”

Alkio-opistosta on hyötyä

  • Suoritat alasi tutkintoon sisältyviä avoimia yliopisto- tai amk-opintoja.
  • Otat alasi käsitteistön haltuun. 
  • Akateemiset opiskelutaitosi kehittyvät. 
  • Opiskelu- ja työelämätaitosi kehittyvät.
  • Valmistaudut valintakokeisiin. 
  • Saat tsemppausta opiskeluryhmältäsi ja opiston väeltä.
  • Saat ystäviä kaikkialta Suomesta.

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Yhteystiedot ja kartta

 

hakee2