Alkiolla opiskelutaidot kehittyvät hyvän ohjauksen ansiosta. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän ja koko opiston henkilökunnan tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun. Tutustu huolella kotisivuihimme ja kysy lisää!

Tukea opiskeluun

Alkiolla ohjataan opintojen suunnittelussa ja otetaan huomioon edeltävät opinnot, työkokemus, elämäntilanne ja mielessä olevat uratoiveet. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja valitsee mieleisensä kurssit opettajan tukemana. Opiskelijan ensisijainen opinto-ohjaaja on hänen linjanjohtajansa, joka ohjaa mm. linjatuntien, henkilökohtaisten keskustelujen, ryhmäkeskustelujen ja opiskelijan kanssa syksyllä ja keväällä laadittavien HOPS:ien avulla. Opiskelija saa tukea myös jatko-opintojen suunnittelussa.

Alkiolla hyvä ohjaus parantaa opiskelijan jatko-opintomahdollisuuksia ja kehittää korkeakouluopintoihin kuuluvaa itsenäisen työskentelyn taitoa.

Opintopisteet

Opiskelijat suorittavat lukuvuoden tai lukukauden aikana vaihtelevan määrän opintopisteitä. Lukuvuoden aikana kertyy tavallisesti 45 - 60 opintopistettä, mutta jotkut ahkeroivat jopa sadan opintopisteen verran. Saadakseen täysimääräisen opintotuen opiskelijan on opiskeltava päätoimisesti, mikä käytännössä tarkoittaa keskimäärin yli 5 opintopistettä tukikuukautta kohden. Yhden opintopisteen laajuus on noin 20  opiskelutuntia (korkeakouluopinnoissa noin 28 tuntia).

Suuri osa opiskelijoista suorittaa lukuvuoden aikana yliopistolliset perusopinnot yhdessä tai kahdessa aineessa, kahdesta neljään yliopiston yleis-, kieli- ja viestintäopintojen kurssia sekä useita opiston omia kursseja. Monet opiskelijat suorittavat myös AMK-opintoja. Suoritettuja opintoja voi hyväksilukea myöhemmin korkeakoulututkinnon osaksi kunkin korkeakoulun AHOT-periaatteiden mukaisesti ja näin nopeuttaa opintojen etenemistä (AHOT = Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

santun lautanen

 

 

 

 

 

Monimuotoista opiskelua

Opiskelu on monimuotoista: luentoja, tentteihin lukua, oppimistehtävien kirjoittamista, keskusteluja ja mahdollisesti verkkokursseja ja työharjoittelua opintoalasta riippuen. Opiskelussa painottuvat itseohjautuvuus, yhteistoiminnallisuus ja tiimioppiminen. Opettajat tukevat opiskelijoiden oppimista ja heidän vastuunottoa omasta oppimisestaan ja auttavat heitä käyttämään omia vahvuuksiaan. Myös opiskeluryhmän tuki ja hyvä yhteistyö antavat virtaa ja iloa opiskeluun.

Eri opintolinjat järjestävät teematapahtumia ja saunailtoja sekä tekevät tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja. Opistolla käy myös lukuisia tuntiopettajia ja vierailevia asiantuntijoita.

Väylä yliopistoon

Alkio-opiston opiskelijat voivat pyrkiä yliopistoon paitsi valtakunnallisen yhteishaun myös aiempien opintojen perusteella ns. avoimen yliopiston väylän kautta. Yleisenä vaatimuksena on viime vuosina ollut, että väylän kautta pyrkivien on suoritettava avoimia yliopisto-opintoja 60–100 opintopisteen verran. Haettavasta pääaineesta on täytynyt olla suoritettuna vähintään 60 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus ja usein myös sivuaineesta vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi on edellytetty tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot. Vaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Hakija saatetaan esimerkiksi hyväksyä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta, lukuun ottamatta mahdollista haastattelua tai muuta soveltuvuusarviointia. Tarkempia tietoja ja opintopisteytettyjä vaatimuksia eri yliopistojen erillisvalintamahdollisuuksista saat lukuvuoden aikana linjanjohtajaltasi.

Alkio-opistossa on myös mahdollista suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon eli kandidaatin tutkintoon vaadittava 180 opintopisteen opinnot. Tämä mahdollisuus koskee niitä aineita, joissa Alkio-opisto tarjoaa aineopinnot. Tutkintotavoitteinen opiskelu vaatii 2–3 lukuvuoden opiskelua. Vieressä näkyy Santun* piirtämä karkea hahmotelma eri lukuvuosille ajoittuvista opinnoista.

vuosilautaset2

 

 

 

Opintotarjotin ja -lautaset

Opiskelijalla on varaa valita Alkion runsaalta opintotarjottimelta kiinnostavia antimia omalle opintolautaselleen. Oman linjan opintojen lisäksi voi valita opintoja myös muilta linjoilta. Erityisesti suositellaan Kielikopin tarjoamia kieli- ja viestintäopintoja, sillä yliopistossa/amk:ssa niihin voi joutua jonottamaan. Parempi siis suorittaa ne etukäteen. Opiston yleissivistäviä kursseja voivat valita kaikki, vaikka ne ovat eri linjojen järjestämiä.

Valinnoista johtuen opiskelijoiden opintolautasten annoskoot ja -laadut vaihtelevat. Esimerkiksi kielten ja kansainvälisyyden linjan opiskelijoilla voi olla erilaisia valintoja: toinen opiskelee yliopistollisia englannin kielen opintoja ja toinen Intercultural Communication -opintoja. Mutta kummallakin on myös yhteisiä oman linjan opintoja kuten linjamatkoja ja Kielikopin kirjoitus- ja puheviestintää. Lisäksi toinen on ottanut opiston yleissivistävän Opi oppimaan -kurssin ja Alkio-kerhon. Toinen opiskelija puolestaan on valinnut useita liikuntakursseja Terveysliikunnan linjalta.

Alla on Santun kaksi erilaista opintolautasmallia yhdelle lukuvuodelle. Näistä ensimmäinen soveltuu yleensä myös kevätlukukauden kestävälle linjalle.

mallilautaset

 

 

 

 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä

Perustietoa oppimisesta ja opiskelutaitojen kehittämisestä

http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/sisalto.htm

http://www.avoinyliopisto.fi/fi-FI/Opiskelutaidot/

 

*Ai, mikä Santtu? Santtu on sympaattinen muna, jonka sydämessä on alkio. Santun tarkoituksena on hahmottaa opintolinjojen sisältöjä ja tiivistää näiden verkkosivujen ydinasioita kuviksi. Santun nimi viitannee Santeriin tai Sannaan. Santun loi koulutuksen kehittäjä Kati Rantala-Lehtola syksyllä 2011. ;)