Väylät, polut ja toinen reitti yliopistoon, TRY

Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta.

Polkuopinnot ovat vastaavia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. 55 op avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja oikeuttaa erillishakuun avoimen väylän kautta.

Toinen reitti yliopistoon, TRY, on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Tavoitteena on luoda opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY tarjoaa toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitin, jonka kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet opiskelijat, jotka opiskelevat avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

Osassa oppiaineissa on jo toimivia väyliä (ks. alla), mutta tavoitteena on kehittää niitä edelleen toimivammiksi ja ennen kaikkea opiskelijan kannalta ennakoitavammiksi.

Alkio-opisto on mukana pilotoimassa Jyväskylän yliopiston kanssa kauppatieteiden reittiä (2019 - 2020) ja Turun yliopiston kanssa historian reittiä (2020 - 2021).

Väyläopinnot Alkio-opistolla
Alkio-opistossa voi jatkaa opintoja useamman vuoden ajan. Jo kahden vuoden, joskus jopa yhden lukuvuoden ahkeralla opiskelulla on mahdollista saavuttaa riittävä määrä yliopistollisia opintoja, minkä jälkeen voi hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vähimmäisvaatimuksena on 50-85 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja aineopintoja pää- ja sivuaineista. Joihinkin yliopistoihin vaaditaan yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista. Joskus tilastotieteen peruskurssi katsotaan myös eduksi. Tarkempia tietoja yliopistojen vaatimuksista löytyy yliopistojen verkkosivuilta ja opintopolku.fi -palvelusta. Tähän olemme koonneet linjoittain väyliä, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Nämä väylät ovat kevään 2019 hakuehtojen mukaisia.

Kasvatus ja psykologia

Kasvatustieteet

Kasvatustiede (JY)

 • kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op)
 • perusopinnot (vähintään 25 op) jossakin toisessa oppiaineessa
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot yhteensä vähintään 10 op (7 ov) seuraavasti:
  • äidinkielen puheviestintä ja kirjallinen viestintä
  • ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito
  • vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • ks. kasvatustieteen väyläopinnot

Kasvatustiede (TY)

 • hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perus- ja aineopinnot (väh. 60 op/35 ov)
 • vähintään yhdestä sivuaineesta perusopinnot (vähintään 25 op:n/15 ov:n kokonaisuus)
 • yksi seuraavista: 1) äidinkielen suullinen ja kirjallinen viestintä, 2) toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (ns. virkamiesruotsi) tai 3) vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito
 • ks. lisää avoimen yliopiston väylä kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustiede (LY)

 • kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai mediakasvatuksesta vähin­tään 60 opintopisteen laajuinen opinto­kokonai­suus
 • toi­ses­sa oppiai­neessa tulee olla vähin­tään 25 opintopisteen laajuinen opin­toko­konai­suus
 • ks. opintopolku.fi

Kasvatustiede (HY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov)
 • jostain muusta yliopistollisesta oppiaineesta perusopinnot (25 op/15 ov)
 • ks. tavoitteena tutkinto

 Varhaiskasvatustiede (JY)

 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja
 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
  (aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot eivät sovellu)
 • ks. lisää eril­lis­valin­ta var­hais­kasva­tuk­sen kou­lu­tuk­seen

Varhaiskasvatustiede (TaY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op JA lisäksi vähintään 25 op muita korkeakouluopintoja TA
  aiemmin suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai amk-tutkinto
 • ks. lisää opintopolku.fi

Psykologia

Psykologian koulutusohjelma (JY)

 • psykologian perus- ja aineopinnot (60 opintopistettä) vähintään hyvin tiedoin
 • yksi sivuainekokonaisuus (25 op) vähintään hyvin tiedoin
 • psykologian kandidaatin tutkintoon vaadittavat kieliopinnot 15 op: äidinkieli 3 op, toinen kotimainen kieli 3 op, vieras kieli 6 op ja
 • vapaavalintaiset kieliopinnot 3 op
 • ks. opintopolku.fi

Sosiaalipsykologia (Sosiaalitieteet, UEF; Kuopio)

 • perusopintokokonaisuus sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5.
 • lisäksi jonkin muun oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna
 • ks. lisää opintopolku.fi

Historia ja kielet

Historia

Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia (TY)

 • vähintään 85 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja
 • opintoihin tulee sisältyä vähintään hyvin tiedoin suoritetut perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) siinä oppiaineessa, jonka opinto-oikeutta haetaan
 • lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai
 • vieraan kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §)
 • kielitaito on osoitettava todistuksin tai opintosuoritusotteella
 • suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn kokonaisopintopistemäärään (85 op)
 • Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma
 • lisätietoja löydät opintopolusta

Historian kandidaattiohjelma (JY)

 • hakijalla tulee olla suoritettuina kaikki humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon tarvittavat opinnot maturiteettia lukuun ottamatta
 • historiasta tulee olla suoritettuna perus- ja aineopinnot (sisältäen kandidaatintutkielman)
 • ks. historian väylä

Hyvinvointi ja luonnontieteet

Biologia ja luonnontieteet

Bio- ja ympäristötieteiden ala (JY)

 • biologian tai ympäristötieteen alan opintoja vähintään 40 op hyvällä opintomenestyksellä (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • mielellään bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op)
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (yht. vähintään 6 op)
 • soveltuvia opintoja siten, että 50 op täyttyy
 • ks. biologian ala, opintopolku.fi ja  luonnonvara-ala, opintopolku.fi

Kemia (JY)

 • kemian perusopinnot (25 op) (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
 • tutkintoon vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (yht. vähintään 6 op)
 • soveltuvia opintoja siten, että 50 op täyttyy
 • ks. opintopolku.fi

 Kemia (UEF)

 • avoimessa yliopistossa suoritettujen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5)
 • ks. haku matematiikka, fysiikka, kemia

Ympäristö- ja biotieteet (UEF; Kuopio ja Joensuu)

 • biologian tai ympäristötieteen alan perusopinnot (vähintään 25 op). Opintojen soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Avoimessa yliopistossa suoritettujen biologian tai ympäristötieteen perusopintojen laajuus tulee olla vähintään 25 op suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5).
 • ympäristö- ja biotieteet Kuopin kampus
 • ympäristö- ja biotieteet Joensuun kampus

Biologian koulutusohjelma (TY)

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • vähintään yksi matemaattis-luonnontieteellinen sivuaine (25 op) soveltuvia opintoja niin, että 60 op täyttyy
 • todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1)

Biokemian koulutusohjelma (TY)

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja niin, että 35 op täyttyy

Maantieteen koulutusohjelma (TY)

 • maantieteen perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (keskiarvo vähintään 3,5/5)
 • muita maantieteen sivuaineeksi soveltuvia opintoja siten, että 60 op täyttyy
 • Maantiedettä ei voi suorittaa Alkiolla, joten tämä vaihtoehto sopii sellaiselle, jolla maantieteen perusopinnot on jo valmiiksi tehtynä.

Talous ja yhteiskunta

Kauppatieteet

Kauppatieteiden opiskelupaikan voi saavuttaa mm. Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoihin väyläopintojen kautta. Seuraa yliopistojen verkkosivuja tai opintopolku.fi -sivustoa.

Alkio-opisto on Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä TRY-hankkeessa. Lisätietoa Jyväskylän yliopiston avoimesta väylästä ja hakuvaatimuksista voit lukea Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Sosiaalitieteet (TY)

 • sosiaalitieteiden perusopinnot (25op)
 • lisäksi jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (sosiaalitieteet, valtio-oppi/poliittinen historia, monikulttuurisuus)
 • lisäksi 10 op kieli- ja viestintäopintoja
 • opinnot tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin (3/5)
 • ks. avoimen väylä, sosiaalitieteet

Valtio-oppi ja poliittinen historia (TY)

 • valtio-opin tai poliittisen historian perusopinnot (25op)
 • lisäksi jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (sosiaalitieteet, monikulttuurisuus)
 • lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (10op)
 • opinnot tulee suorittaa vähintään hyvin tiedoin (3/5)
 • ks. avoimen väylä poliittinen historia, valtio-oppi

 

Sivua on päivitetty 21.2.2019