Väylät, polut ja toinen reitti yliopistoon, TRY

Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta.

Polkuopinnot ovat vastaavia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. 55 op avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja oikeuttaa erillishakuun avoimen väylän kautta.

Toinen reitti yliopistoon, TRY, on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Tavoitteena on luoda todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY tarjoaa toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitin yliopistoon avoimen yliopiston opintoja suorittamalla. Kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet opiskelijat, jotka opiskelevat avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

Alkio-opisto oli mukana pilotoimassa Jyväskylän yliopiston kanssa kauppatieteiden reittiä (2019–2020) ja Turun yliopiston kanssa historian reittiä (2020–2021).

Väyläopinnot Alkio-opistossa

Jo yhden tai kahden lukuvuoden ahkeralla opiskelulla on mahdollista saavuttaa riittävä määrä avoimen yliopiston opintoja, minkä jälkeen voi hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vaaditaan vähintään 25–70 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja/tai aineopintoja. Joitkut yliopistot vaativat myös yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista. Joskus tilastotieteen peruskurssi katsotaan myös eduksi. Tarkempia tietoja yliopistojen vaatimuksista löytyy yliopistojen verkkosivuilta ja opintopolku.fi -palvelusta.

Tähän olemme koonneet opintolinjoittain väyliä, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Huom. Nämä väylät ovat kevään 2020 hakuehtojen mukaisia.

Yliopistojen lyhenteet

 • JY = Jyväskylän yliopisto
 • HY = Helsingin yliopisto
 • LY = Lapin yliopisto
 • OY = Oulun yliopisto
 • TaY = Tampereen yliopisto
 • TY = Turun yliopisto
 • UEF = Itä-Suomen yliopisto
 • VY = Vaasan yliopisto

Kasvatus ja psykologia

Kasvatustieteet

Kasvatustiede (JY)

Kasvatustiede (TY)

 • hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin JA yhdestä sivuaineesta perusopinnot (25 op)
  TAI
 • hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op), joista aineopinnot hyvin tiedoin
 • hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa
 • ks. lisää kasvatustieteen väylä (TY) opintopolku.fi

Kasvatustiede (LY)

 • kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai mediakasvatuksesta vähin­tään 60 opintopisteen laajuinen opinto­kokonai­suus
 • vähintään kaksi (2) perusopintokokonaisuutta (25 op +25 op), joista toinen on kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai mediakasvatuksesta
 • ks. kasvatustieteen väylä (LY) opintopolku.fi

Kasvatustiede (HY)

Kasvatustiede (TaY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (yht. 60 op) vähintään hyvin tiedoin suoritettuna

Kasvatustiede (UEF)

 Varhaiskasvatustiede (JY)

 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja
 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoja tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintoja vähintään 15 op
  (aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot eivät sovellu)
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylä (JY) opintopolku.fi

Varhaiskasvastustiede (TY, Rauman yksikkö)

Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavilta hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

 • yliopistolliset kasvatustieteen perusopinnot (vähintään 25 op), jotka voivat sisältyä aiemmin suoritettuun tutkintoon JA
 • jokin muu sivuaineopinnoiksi kelpaava yliopistollinen opintokokonaisuus (vähintään 25 op) TAI kasvatustieteen aineopinnot (vähintään 35 op).
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylä (TY) opintopolku.fi

Varhaiskasvatustiede (TaY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op JA lisäksi vähintään 25 op muita korkeakouluopintoja TA
  aiemmin suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai amk-tutkinto
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylä (TaY) opintopolku.fi

Psykologia

Psykologian koulutusohjelma (JY)

Sosiaalipsykologia (Sosiaalitieteet, UEF; Kuopio)

 • perusopintokokonaisuus sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5.
 • lisäksi jonkin muun oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna
 • ks. lisää sosiaalipsykologian väylä (UEF) opintopolku.fi

Historia ja kielet

Historia

Historia (JY)

 • vähintään 34 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja
 • seuraavat opinnot tulee sisältyä 34 opintopisteeseen
  • Historian perusopinnot 25 op
  • Praktikum-kurssi 4 op
  • Kieli- ja viestintäopintoja 5 op
 • lisäpisteitä voi saada historian aineopintojen suorittamisesta.
 • ks. historian väylä (JY) opintopolku.fi

Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia (TY)

 • vähintään 70 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja
 • opintoihin tulee sisältyä vähintään 50 opintopisteen verran sen oppiaineen tai vastaavan alan opintoja, jonka opinto-oikeutta haetaan.
 • näihin opintoihin on sisällyttävä vähintään hyvin tiedoin suoritetut perusopinnot tai vastaavat (vähintään 25 op).
 • lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 424/2003)
 • kielitaito on osoitettava todistuksin tai opintosuoritusotteella
 • suoritukset voivat sisältyä hakijalta edellytettyyn kokonaisopintopistemäärää70 op)
 • Hakijan tulee toimittaa liitteeksi vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma
 • ks. lisää historia-alojen väylä (TY) opintopolku.fi

Alkio-opistossa suoritetuilla väyläopinnoilla on mahdollista hakea myös muihin yliopistoihin.

Kielet

Englanti, kielten koulutus (TaY)

Englannin kieli, kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma (OY)

 • englannin kielen perusopinnot vähintään keskiarvolla 4.00
 • Opinnot tulee kuitenkin olla suoritettuna yhteishaun päättymiseen mennessä, joten ensimmäisen Alkio-vuoden keväällä ei vielä voi tämän väylän kautta hakea.
 • ks. lisää englannin väylä (OY) opintopolku.fi

Kielten kandiohjelma (HY)

 • englannin kielen opintohin: englannin kielen perusopinnot vähintään keskiarvolla 3.5.
 • vähintään 15 opintopisteen laajuinen muu yliopistollinen opintokokonaisuus
 • korkeakoulututkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot
 • opinnot tuolee olla suoritettuna yhteishaun päättymiseen mennessä
 • Avoimen väylän opintojen suorittaminen on mahdollista Alkio-opistolla kahdessa lukuvuodessa
 • ks. lisää väylä kielten kandiohjelmaan (HY) opintopolku.fi

Viestintä

Viestintä, journalistiikka (JY)

Mediatutkimus, viestintä (TaY)

Viestintätieteet (VY)

 • viestintätieteiden perusopinnot tai vastaavat vähintään hyvin tiedoin suoritettuna
 • lisäksi yhden muun yliopistollisen aineen perusopinnot tai opintokokonaisuus (väh. 25 op) ja perustelukirje
 • ks. lisää viestinnän väylä (VY) opintopolku.fi

Hyvinvointi ja luonnontieteet

Biologia ja luonnontieteet

Bio- ja ympäristötieteiden ala (JY)

 • Alan opintoja vähintään 45 op
  • bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) tai vastaavat (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • kemian perusteet 1 (5 op) tai vastaava opintojakso
  • Academic Reading (3 op) tai vastaava opintojakso
  • kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) tai vastaava opintojakso
 • Muina tutkintoon soveltuvina opintoina suositellaan seuraavia opintoja:

  • luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen opintojaksot tai vastaavat opintojaksot
  • johdatus tilastotieteeseen (2 op) tai vastaava opintojakso
  • tilastomenetelmien peruskurssi (6 op) tai vastaava opintojakso
  • tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi (2 op) tai vastaava opintojakso
  • kemian perusopintoihin sisältyviä opintoja (esim. Kemian perusteet 2, Kemian perusteet 3, Kemian perusteet 4, Kemian perusteet 5, Biologinen kemia 1)
  • Interdisciplinary Communication Skills (3 op) tai vastaava opintojakso
 • ks. biologian alan väylä (JY) opintopolku.fi ja  luonnonvara-alan väylä (JY) opintopolku.fi

Kemia (JY)

 • kemian perusopinnot (25 op)
 • Academic Reading (3 op) tai vastaava opintojakso
 • kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) tai vastaava opintojakso
 • ks. kemian väylä (JY) opintopolku.fi

 Kemia (UEF)

Ympäristö- ja biotieteet (UEF; Kuopio ja Joensuu)

Biologian koulutusohjelma (TY)

 • 60 op opintoja, joihin sisältyy
  • biologian perusopintoja (väh. 17 op) hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5),
  • vähintään yksi luonnontieteellis-tekninen sivuaine (25 op) tai lääketieteen alan opintokokonaisuus,
  • todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1).
 • ks. lisää biologian väylä (TY) opintopolku.fi

Biokemian koulutusohjelma (TY)

 • biologian perusopinnot (25 op) kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5),
 • matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja niin, että 35 op täyttyy.
 • ks. lisää biokemian väylä (TY) opintopolku.fi

Biologia (OY)

 • 40 op biologian alan LuK-tutkintoon soveltuviaopintoja, joihin sisältyy
  • vähintään 25 op biologian opintoja hyvin tiedoin (arvosana 3/5)
  • muita luonnontieteitä, esi. ympäristötieteet, kemia
 • opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • ks. lisää biologian väylä (OY) opintopolku.fi

Talous ja yhteiskunta

Kauppatieteet

Kauppatieteiden opiskelupaikan voi saavuttaa mm. Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoihin väyläopintojen kautta. Seuraa yliopistojen verkkosivuja tai opintopolku.fi -sivustoa.

Kauppatieteet (JY)

 • 45 op opintoja, joihin sisältyy vähintään
  • liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) tai vastaavat opinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3) sekä
  • vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja
  • lisäksi taloustieteen peruskurssi ja kauppatieteiden aineopintojaksoja.
 • ks. lisää taloustieteiden väylä (JY) opintopolku.fi

Alkio-opisto on Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyössä TRY-hankkeessa. Lisätietoa Jyväskylän yliopiston avoimesta väylästä ja hakuvaatimuksista voit lukea Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Oikeustieteet

Turun yliopiston avoimen väylän kautta voi hakea oikeustietesiin, kun hakijalla on suoritettuna valintaperusteissa tarkemmin määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä.

 • Yleensä tarvitaan kuitenkin 80–100 op, koska hakijoita on enemmän kuin kiintiöpaikkoja.
 • Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä).
 • Lisäksi hakijalta edellytetään ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Valinnassa ei huomioida kieli- ja viestintäopintoja, eikä Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa. Viestintä- ja kieliopinnot hyväksi luetaan tutkintoon, jos saat opiskeluoikeuden. Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Alin hakupistemäärä tutkinto-opiskelijaksi päässeillä on vaihdellut viimeisen neljän vuoden aikana 47–66 hakupisteen välillä. Hakupisteet lasketaan opintojaksojen arvosanoista, arvosanasta 3 tai hyväksytty saa kolme hakupistettä, arvosanasta 4 neljä ja arvosanasta 5 saa viisi hakupistettä. Väylähakuun vaadittavien opintojen suorittaminen edellyttää tavallisesti 2–4 vuoden opiskelua.

Alkio-opistossa on tarjolla 46 op Turun avoimen oikeustieteen opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja, joten pääset hyvään vauhtiin väylällä.

Hakuvaatimuksista lisää oikeustieteiden väylä (TY) ohjeita avoimen väylän hakuun.

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Sosiaalitieteet (TY)

 • 60 op opintoja, joihin sisältyy vähintään
  • sosiaalitieteiden perusopinnot (25op) vähintään hyvin tiedoin (3/5),
  • jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (valtio-oppi, poliittinen historia, monikulttuurisuus, sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteet ja filosofia),
  • lisäksi kieli- ja viestintäopintoja.
 • ks. lisää sosiaalitieteiden väylä (TY) opintopolku.fi

Valtio-oppi ja poliittinen historia (TY)

 • 60 op opintoja, joihin sisältyy vähintään
  • valtio-opin tai poliittisen historian perusopinnot (25op) hyvin tiedoin (3/5),
  • lisäksi jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (sosiaalitieteet, monikulttuurisuus, yhteiskuntatieteet ja filosofia),
  • lisäksi kieli- ja viestintäopintoja.
 • ks. lisää poliittisen historian ja valtiotieteiden väylät (TY) opintopolku.fi

 

Sivua on päivitetty 20.1.2020