Väylät, polut ja toinen reitti yliopistoon, TRY

Väylällä tarkoitetaan hakemista yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opiskelija hyväksytään tällöin yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi ilman valintakoetta. Väylä mahdollistaa hakemisen yliopisto-opiskelijaksi myös ilman ylioppilastodistusta.

Polkuopinnot ovat vastaavia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. 55 op avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja oikeuttaa erillishakuun avoimen väylän kautta.

Toinen reitti yliopistoon, TRY, on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jossa mukana on noin 30 eri oppiainetta 11 yliopistosta. Tavoitteena on luoda todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin. TRY tarjoaa toisen asteen suorittaneille arvosanojen korottamisen sijaan reitin yliopistoon avoimen yliopiston opintoja suorittamalla. Kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet opiskelijat, jotka opiskelevat avoimessa yliopistossa ja sen yhteistyöoppilaitoksissa tavoitteenaan tutkinto-opiskelu.

Alkio-opisto oli mukana pilotoimassa Jyväskylän yliopiston kanssa kauppatieteiden reittiä (2019–2020).

Väyläopinnot Alkio-opistossa

Jo yhden tai kahden lukuvuoden ahkeralla opiskelulla on mahdollista saavuttaa riittävä määrä avoimen yliopiston opintoja, minkä jälkeen voi hakea yliopistoon erillisvalinnalla avoimen yliopiston väylän kautta.

Väylävaatimukset vaihtelevat yliopistoittain ja tiedekunnittain. Yleensä vaaditaan vähintään 25–70 opintopisteen opinnot, joihin sisältyy perus- ja/tai aineopintoja. Joitkut yliopistot vaativat myös yleisopintoja kielistä ja viestintäaineista. Joskus tilastotieteen peruskurssi katsotaan myös eduksi. Tarkempia tietoja yliopistojen vaatimuksista löytyy yliopistojen verkkosivuilta ja opintopolku.fi -palvelusta.

Tähän olemme koonneet opintolinjoittain väyliä, jotka on mahdollista suorittaa Alkio-opistossa.

Huom. Nämä väylät ovat kevään 2020 hakuehtojen mukaisia.

Yliopistojen lyhenteet

 • JY = Jyväskylän yliopisto
 • HY = Helsingin yliopisto
 • LY = Lapin yliopisto
 • OY = Oulun yliopisto
 • TaY = Tampereen yliopisto
 • TY = Turun yliopisto
 • UEF = Itä-Suomen yliopisto
 • VY = Vaasan yliopisto

Kasvatus ja psykologia

Kasvatustieteet

Kasvatustiede ja aikauskasvatustiede (JY)

Kasvatustiede (TY)

 • hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin JA yhdestä sivuaineesta perusopinnot (25 op)
  TAI
 • hakukohteen (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op), joista aineopinnot hyvin tiedoin
 • hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa
 • ks. lisää kasvatustieteen väylä (TY) opintopolku.fi

Kasvatustiede (LY)

 • kasvatustieteestä, aikuiskasvatustieteestä tai mediakasvatuksesta vähin­tään 60 opintopisteen laajuinen opinto­kokonai­suus

         TAI

Yleinen ja aikuiskasvatustiede (HY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla hyvä (arvosana 3 asteikolla 1-5, entinen hyvät tiedot).
 • jokin muu yliopistollinen opintokokonaisuus (vähintään 25 op/15 ov)
  hakijalla on riittävä suomen kielen taito
 • ks. kasvatustieteen väylä (HY) opintopolku.fi

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus (TaY)

 • kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (yht. 60 op) vähintään hyvin tiedoin suoritettuna
 • hakijalla on riittävä suomen kielen taito
 • ks. lisää kasvatustieteen väylä (TaY) opintopolku

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede (UEF)

 Varhaiskasvatuksen opettaja (JY)

 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja
 • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoja tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopintoja vähintään 15 op
  (aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot eivät sovellu)
 • hakijalta edellytetään suomen kielen taidon osoittamista
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylä (JY) opintopolku.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja (TY, Rauman yksikkö)

Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavilta hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

 • yliopistolliset kasvatustieteen perusopinnot (vähintään 25 op) JA
 • jokin muu sivuaineopinnoiksi soveltuva yliopistollinen opintokokonaisuus (vähintään 25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen aineopinnot (vähintään 35 op/20ov).
 • hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylä (TY) opintopolku.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja (TaY)

 • yliopistolliset kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op JA lisäksi jokin muu yliopistollinen opintokokonaisuus/yliopisto-opintoja vähintään 25 op
  TAI
 • aiemmin suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai AMK-tutkinto JA yliopistolliset kasvatustieteiden/kasvatustieteen/aikuiskasvatuksen perusopinnot 25 op
 • ks. lisää varhaiskasvatuksen väylä (TaY) opintopolku.fi

Lisätietoja Kasvatustieteet-opintolinjasta. Kasvatustieteiden väyläopintojen alkuun.

Psykologia

Psykologian koulutusohjelma (JY)

Sosiaalipsykologia (Sosiaalitieteet, UEF; Kuopio)

 • perusopintokokonaisuus sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5.
 • lisäksi jonkin muun oppiaineen perusopintokokonaisuus suoritettuna
 • ks. lisää sosiaalipsykologian väylä (UEF) opintopolku.fi

Lisätietoa Psykologia-opintolinjasta. Psykologian väyläopintojen alkuun.

Historia ja kielet

Historia

Historia (JY)

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • Vähintään 35 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja.
 • Seuraavat opinnot tulee olla mukana:
  • Historian perusopinnot min. 25 op vähintään hyvin tiedoin (3/5)
  • Kieli- ja viestintäopintoja 5–10 op
  • Praktikum-kurssi 5 op
 • Lisäpisteitä saa historian aineopintojen suorittamisesta.
 • Ks. historian väylä (JY) opintopolku.fi

Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia (TY)

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • Vähintään 50 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja.
 • Seuraavat opinnot tulee sisältyä 50 opintopisteeseen:
  • Historian perusopinnot 25 op vähintään hyvin tiedoin (3/5)
   • edellisen on sisällettävä vähintään 5 op:n laajuinen menetelmäopintojakso, joka on suoritettu vähintään kiitettävin tiedoin (4/5).
  • Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (säädös 424/2003) tai vieraan kielen kirjallinen taito (säädös 794/2004 6 §)
 • Lisäksi tulee toimittaa vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma.
 • Ks. lisää historia-alojen väylä (TY) opintopolku.fi

Historia (HY)

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • Vähintään 25 opintopisteen laajuiset, koulutusohjelmaan soveltuvat perusopinnot. Näiden opintojen opintopisteillä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3,5/5.
 • Vähintään 15 opintopisteen laajuisen muun yliopistollisen opintokokonaisuuden JA
 • korkeakoulututkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot.

Historia sekä Tieteiden ja aatteiden historia (OY)

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • Historian perusopinnot 25 op
  • vähintään hyvin tiedoin keskiarvolla 3.
  • hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella.
 • Perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
  Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan.
 • Ks. lisää historia-alojen väylä (OY) opintopolku.fi

Historia (UEF, Joensuu)

Sinulta edellytetään, että olet suorittanut seuraavat hakuperusteopinnot:

 • Vähintään 60 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja.
 • Seuraavat opinnot tulee sisältyä 60 opintopisteeseen:
  • Historian perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla hyvät tiedot (3/5).
 • Ks.lisää Avoimen väylä tutkinto-opiskelijaksi

Alkio-opistossa on mahdollista suorittaa kaikki edellä mainittuihin historia-aineiden väyläopintoihin kuuluvat opinnot.

Lisätietoa Historia ja kulttuuritieteet -opintolinjasta. Historian väyläopintojen alkuun.

Kielet

Englanti, Kielten koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v) (TaY)

Lisätietoa Englannin kieli ja kansainvälisyys -opintolinjasta. Kielten väyläopintojen alkuun.

Viestintä

Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) (JY)

Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) (JY)

 • Vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritettuna viestinnän ja journalistiikan perusopinnot tai soveltuvat perusopinnot, jotka ovat: viestinnän, puheviestinnän tai puheopin, tiedotusopin, yhteisöviestinnän, mediatutkimuksen, journalistiikan tai mediakasvatuksen perusopinnot
 • soveltuvuuskoe
 • ks. lisää Avoimen väylä, viestintä (JY), opintopolku

Mediatutkimus, viestintä (TaY)

Viestintätieteet (VY)

 • viestintätieteiden perusopinnot tai vastaavat vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritettuna
 • lisäksi yhden muun yliopistollisen aineen perusopinnot tai opintokokonaisuus (väh. 25 op)
 • ks. lisää viestinnän väylä (VY) opintopolku.fi

Lisätietoja Viestintä-opintolinjasta. Viestinnän väyläopintojen alkuun.

Hyvinvointi ja luonnontieteet

Biologia ja luonnontieteet

Bio- ja ympäristötieteiden ala (JY)

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma

 • Tutkintoon soveltuvia opintoja vähintään 45 op
  • bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) tai vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna hyvin tiedoin (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5)
  • kemian perusteet 1 (5 op) tai vastaava opintojakso
  • Academic Reading (3 op) tai vastaava opintojakso
  • kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) tai vastaava opintojakso
 • Muina tutkintoon soveltuvina opintoina suositellaan seuraavia opintoja:

  • luonnonvarat ja ympäristö -aineopintojen opintojaksot tai vastaavat opintojaksot
  • johdatus tilastotieteeseen (2 op) tai vastaava opintojakso
  • tilastomenetelmien peruskurssi (6 op) tai vastaava opintojakso
  • tilastollinen tietojenkäsittely/SPSS-kurssi (2 op) tai vastaava opintojakso
  • kemian perusopintoihin sisältyviä opintoja (esim. Kemian perusteet 2, Kemian perusteet 3, Kemian perusteet 4, Kemian perusteet 5, Biologinen kemia 1)
  • Interdisciplinary Communication Skills (3 op) tai vastaava opintojakso
 • ks. biologian alan väylä (JY) opintopolku.fi ja  luonnonvara-alan väylä (JY) opintopolku.fi

Opintojen viimeisimmästä suorituksesta saa hakuhetkellä olla kulunut enintään kaksi vuotta.

Kemia (JY)

 • Vähintään seuraavat 31 op laajuiset tutkintoon soveltuvat opinnot:
  • kemian perusopinnot (25 op)
  • Academic Reading (3 op) tai vastaava opintojakso
  • kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) tai vastaava opintojakso
 • ks. kemian väylä (JY) opintopolku.fi

Opintojen viimeisimmästä suorituksesta saa hakuhetkellä olla kulunut enintään kaksi vuotta.

 Kemia (UEF)

Ympäristö- ja biotieteet (UEF; Kuopio ja Joensuu)

Biologian koulutusohjelma (TY)

 • 50 op opintoja, joihin sisältyy
  • biologian perusopintoja (väh. 17 op) hyvin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,0/5),
  • vähintään yksi luonnontieteellis-tekninen sivuaine (25 op) tai lääketieteen alan opintokokonaisuus,
  • todistus riittävästä englannin kielen taidosta (taitotaso B1, tavallisimmin hyväksytty arvosana ylioppilastutkinnossa englannista pitkänä kielenä).
 • ks. lisää biologian väylä (TY) opintopolku.fi

Biokemian koulutusohjelma (TY)

Voit hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella tutkinnonsuoritusoikeutta biokemian pääaineeseen (LuK + FM), jos olet suorittanut 35 op opintoja, joihin sisältyy vähintään yhteensä 25 opintopistettä biokemian, kemian ja/tai biologian opintoja kiitettävin tiedoin suoritettuna (painotettu keskiarvo vähintään 3,5/5). Myös muiden opintojen tulee olla luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opintoihin kuuluvia opintoja.

Biologia (OY)

 • 30 op LuK-tutkintoon soveltuviaopintoja, joihin sisältyy
  • vähintään 15 op biologian opintoja hyvin tiedoin (arvosana 3/5)
  • muita luonnontieteitä, esim. ympäristötieteet, kemia
 • opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • ks. lisää biologian väylä (OY) opintopolku.fi

Lisätietoa Biologia ja luonnontieteet -opintolinjasta. Biologian ja luonnontieteiden väyläopintojen alkuun.

Talous ja yhteiskunta

Kauppatieteet

Kauppatieteiden opiskelupaikan voi saavuttaa mm. Jyväskylän, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoihin väyläopintojen kautta. Seuraa yliopistojen verkkosivuja tai opintopolku.fi -sivustoa.

Kauppatieteet (JY)

 • Vähintään 45 op opintoja, joihin sisältyy
  • liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) tai vastaavat opinnot vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3) sekä
  • vähintään yksi opintojakso viestintä- ja kieliopintoja
  • lisäksi taloustieteen peruskurssi ja kauppatieteiden aineopintojaksoja.

Lisätietoa Jyväskylän yliopiston avoimesta väylästä ja hakuvaatimuksista voit lukea Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoa Kauppatieteet-opintolinjasta. Kauppatieteen väyläopintojen alkuun.

Oikeustieteet

Turun yliopiston avoimen väylän kautta voi hakea oikeustieteisiin, kun hakijalla on suoritettuna valintaperusteissa tarkemmin määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä.

 • Yleensä tarvitaan kuitenkin 80–100 op, koska hakijoita on enemmän kuin kiintiöpaikkoja.
 • Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä).
 • Lisäksi hakijalta edellytetään ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Valinnassa ei huomioida kieli- ja viestintäopintoja, eikä Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa. Viestintä- ja kieliopinnot hyväksi luetaan tutkintoon, jos saat opiskeluoikeuden. Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Alin hakupistemäärä tutkinto-opiskelijaksi päässeillä on vaihdellut viimeisen neljän vuoden aikana 47–66 hakupisteen välillä. Hakupisteet lasketaan opintojaksojen arvosanoista, arvosanasta 3 tai hyväksytty saa kolme hakupistettä, arvosanasta 4 neljä ja arvosanasta 5 saa viisi hakupistettä. Väylähakuun vaadittavien opintojen suorittaminen edellyttää tavallisesti 2–4 vuoden opiskelua.

Alkio-opistossa on tarjolla 46 op Turun avoimen oikeustieteen opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja, joten pääset hyvään vauhtiin väylällä.

Hakuvaatimuksista lisää oikeustieteiden väylä (TY) ohjeita avoimen väylän hakuun.

Lisätietoja Oikeustieteet-opintolinjasta. Oikeutieteen väyläopintojen alkuun.

Yhteiskunta- ja valtiotieteet

Sosiaalitieteet (TY)

 • 60 op opintoja, joihin sisältyy vähintään
  • sosiaalitieteiden perusopinnot (25op) vähintään hyvin tiedoin (3/5),
  • jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (valtio-oppi, poliittinen historia, monikulttuurisuus, sosiaalipsykologia, yhteiskuntatieteet ja filosofia),
  • lisäksi kieli- ja viestintäopintoja.
 • ks. lisää sosiaalitieteiden väylä (TY) opintopolku.fi

Valtio-oppi ja poliittinen historia (TY)

 • 60 op opintoja, joihin sisältyy vähintään
  • valtio-opin tai poliittisen historian perusopinnot (25op) hyvin tiedoin (3/5),
  • lisäksi jonkin muun VTK-tutkintoon hyväksyttävän oppiaineen perusopinnot (25op) (sosiaalitieteet, monikulttuurisuus, yhteiskuntatieteet ja filosofia),
  • lisäksi kieli- ja viestintäopintoja.
 • ks. lisää poliittisen historian ja valtiotieteiden väylät (TY) opintopolku.fi

Lisätietoja Yhteiskunta- ja valtiotieteet opintolinjasta. Yhteiskunta- ja valtiotieteen väyläopintojen alkuun.

Sivua on päivitetty 8.2.2021 (kesken)