Ajankohtaista

Kovien tieteiden kesälukio toteuteaan poikkeuksellisesti etäopetuksena. Kesälukiossa 6.–16.7.2020 toteutuvat kurssit ovat kurssit ovat BIabi, FYabi, FY7, KEabi, KE5, MAAabi (MABabi) ja MAA10/MAB5. Näille kursseille voit ilmoittautua kesälukion alkuun saakka. Täytä ja lähetä hakulomake 3.7.2020 mennessä.

Tervetuloa kesälukioon!

Mitä hyödyllistä ja mukavaa kesällä voi tehdä?

No, voi vaikka osallistua kesälukioon! Kovien tieteiden kesälukiossa opiskelet tehokkaasti lukiokursseja tai kertaat jo oppimaasi. Lukio-opintojen merkitys tulevaisuuden jatko-opintoihin pääsyn ja niissä menestymisen kannalta on suuri.

Kovien tieteiden kesälukion järjestää Alkio-opisto, joka on tunnettu laadukkaasta opetuksestaan ja yksilöllisestä ohjauksestaan. Opistolla vallitsee hyvä yhteishenki ja lämmin, rento ilmapiiri.

Kesälukiossa on tarjolla kursseja biologiasta, fysiikasta, kemiasta ja matematiikasta. Katso ohjelma alla. Opiskelun lisäksi ohjelmaan kuuluu etätyöpaja, etäpeli-ilta ja opinto-ohjausta.

Kovien tieteiden kesalukio

Opetus

Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1–3 kurssia. Lukion pakollisten ja syventävien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kursseihin sisältyy ennakkotehtäviä. Kaikkien kurssien toteutumisen edellytyksenä on 10 opiskelijan minimiosallistujamäärä. Kurssit järjestetään v. 2015 lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Sovi valitsemiesi kurssien hyväksilukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa.

Etäopetus järjestetään live-opetuksena Classroom Meetin kautta ja opetuksen lisäksi tehdään tehtäviä. Etäopetustuntien lisäksi pyrimme tarjoamaan jokaiselle kurssille joitakin ohjaustunteja, jolloin voit saada tehtäviin ohjausta ja kysyä opettajalta neuvoja.

Opetusohjelma

BIOLOGIA

Biologian kertaus, BIabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Tiedollisina tavoitteena on lisätä ymmärrystä keskeisistä biologian teorioista ja muodostaa selkeä kokonaiskuva biologiasta sekä ymmärtää eri kurssien sisältöjen keskinäiset yhteydet sekä soveltaa näitä tietoja. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa oma osaamisen taso, jotta kurssin jälkeen tietää, mitä valmistautumista vielä tarvitsee ja miten kannattaa valmistautua kirjoituksiin.
Sisältö: Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä teorioita ja harjoitellaan vastaustekniikkaa esimerkiksi tekemällä vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä. Näiden avulla kehität ohjatusti tiedollisia ja taidollisia valmiuksiasi ylioppilaskirjoituksiin tai jatko-opintoihin. Kurssilla harjoitellaan myös digitaalisten järjestelmien käyttöä. Parhaan hyödyn kertauskurssista saatkin, jos olet jo suorittanut kaikki biologian kurssit.
Opettaja: Aliisa Wahlsten.

Ihmisen biologia BI4 (syventävä kurssi) - EI TOTEUTETA KESÄLLÄ 2020

Tavoite: Tavoitteena on hahmottaa ihmiskehon toiminta ja rakenne kokonaisvaltaisesti sekä tiedostaa kuinka perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen terveyteen. Keskeisenä osana on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka kehon toimintoja säädellään hermoston ja hormonien avulla ja kuinka elimistö sopeutuu muutoksiin ja vastaa erilaisiin uhkiin.
Sisältö: Ihmisen elintoiminnot ja rakenteet, elinkaari ja lisääntyminen sekä niihin liittyvät fysiologiset muutokset. Energia-aineenvaihdunta ja elintoimintojen säätely.

FYSIIKKA

Fysiikan kertaus FYabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia matemaattisia laskutaitoja, tulosten graafista esittämistä niin paperilla kuin sähköisessä koejärjestelmässä ja ongelmanratkaisukykyä arkipäivän fysikaalisiin tilanteisiin.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan ja syvennetään ymmärrystä fysiikan klassisimmilla alueilla: mekaniikassa, lämpö- ja aalto-opissa. Kurssilla kootaan yhteen lukiofysiikan kurssien FY1, FY2, FY4 ja FY5 aihealueet. Kurssilla käytämme digitaalisia menetelmiä: GeoGebra mittaustulosten analyysissä ja sen valmiit materiaalit opetuksen tukena; simulaatiot ilmiöiden havainnollistamisessa ja LibreOffice-ohjelmisto fysiikan vastausten laadinnassa. Kurssi sopii sekä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville että luonnontieteellisille aloille opiskelemaan aikoville.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

Aine ja säteily FY7 (syventävä kurssi)

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelija hahmottaa fysiikan kehitystä klassisesta fysiikasta moderniin ja ymmärtää fysiikan toimintatapoja ja fysiikkaa luonnontieteenä. Ydinreaktioiden tutkimisen perusteella opiskelija osaa vastata ydinvoimaloita ja säteilyturvallisuutta koskeviin keskusteluihin.
Sisältö: Kurssilla käydään läpi fysiikan kehitystä ja historiaa, kuten atomin löytymistä ja atomimallien rakentumista. Tästä päästään modernin fysiikan maailmaan, jossa tutustutaan energian ja säteilyn kvantittumiseen, aaltohiukkasdualismiin, ydinreaktioihin ja ydinenergiaan. Tähän liittyvät oleellisesti radioaktiivisuus, hajoamislaki, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö esim. ydinvoimaloissa ja lääketieteessä.
Opettaja: Teemu Säynäjäkangas

KEMIA

Kemian kertaus KEabi (soveltava kurssi)

Tavoite: Oppia, ymmärtää ja sisäistää kemian lukiokurssien 1–5 sisältöjä siten, että ymmärtämää kemiaa sekä sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa. Konkreettisena tavoitteena on saada nostettua kemian osaamisen taso jatkokoulutuksen ja/tai YO-kokeen vaatimalle tasolle. Lisäksi opetellaan vastaamaan kemian YO-kysymyksiin käyttäen Abitti-koejärjestelmää.
Sisältö: Lukiokurssien 1–5 kaikki OPS:ssa esiintyvät sisällöt tiivistetysti: aine ja materia, jaksollinen järjestelmä, elektronirakenne, sidokset, ainemäärä, konsentraatio, liuoslaskut, stoikiometria, kaasulaskut, orgaanisen kemian yhdisteet ja niiden reaktiot, isomeria, metallien kemia (hapettuminen ja pelkistyminen), sähkökemia, kemiallinen tasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, happo-emäsreaktiot ja titrauskäyrät.
Opettaja: Juha Alanne

Reaktiot ja tasapaino KE5 (syventävä kurssi)

Tavoite: Oppia käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä.
Sisältö: Perehdymme kemialliseen tasapainoon yleisesti, sekä sen merkittävään erityistapaukseen: happamuuteen. Tämä on yksi lukion laskupainotteisista kemian kursseista, ja se näkyy kurssin ohjelmassa laskujen vahvana painotuksena. Kurssilla käyttämämme digitaaliset menetelmät: GeoGebra (happamuuslaskujen tukena) ja LibreOffice-ohjelmisto (kemiavastausten laadinnassa). Lisäksi simulaatiot käsitteiden opetuksen ja oppimisen tehosteena.
Oppikirjat: Suositus käyttää ohessa Mooli 5 -kirjaa (ei pakollinen). Myös opettajan oma materiaali.
Opettaja: Susanna Tolsa

MATEMATIIKKA

matematiikkaaPitkän matematiikan kertaus MAAabi + MABabi (sovaltava kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös lyhyen matematiikan sisältöjä. Lisää ilmoittautumislomakkeen tekstikenttään tieto, että tulet suorittamaan MABabi-kurssia.
Tavoite: Kerrata ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä matematiikan sisältöjä ja kokonaisuuksia. Kurssin aikana on tavoitteena sisäistää sähköisen YO-koejärjestelmän vastaustekniikka matematiikan osalta.
Sisältö: Kurssilla laskemme vanhoja ylioppilaskirjoitustehtäviä sekä perehdymme sähköisen ylioppilaskokeen rakenteeseen ja tehtävätyyppeihin. Tehtävien teon lomassa tutustumme myös digitaalisiin apuvälineisiin kuten GeoGebra-sovellukseen.
Opettaja: Pinja Peltohaka

Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) (Pakollinen kurssi)

Tälle kurssille voit tulla kertaamaan myös vastaavan lyhyen matematiikan kurssin sisältöjä. Lisää ilmoittautumislomakeen tekstikenttään tieto, että tulet suorittamaan Tilastot ja todennäköisyys, MAB5-kurssia.

Tavoite: Havainnollistaa erilaisia tilastollisia jakaumia ja oppia määrittämään sekä tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja ja lisäksi perehtyä todennäköisyyslaskennan perusteisiin.
Sisältö: Kurssilla perehdymme diskreettien ja jatkuvien jakaumien tunnuslukuihin sekä opimme soveltamaan erilaisia todennäköisyysjakaumia kuten normaalijakaumaa. Lisäksi tutustumme kombinatoriikkaan sekä klassisen todennäköisyyden laskusääntöihin. Datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskelmissa käytämme erilaisia ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä sähköisiä apuvälineitä.
Oppikirjat: MAA10 -kurssilla käytetään Juuri 10 -kirjaa, MAB5 -kurssilla Tekijä 5 -kirjaa. Myös muut vastaavat uusimman LOPSin oppikirjat sopivat kurssille.
Opettaja: Petri Kymäläinen

Kurssien valinta ja lukujärjestys

Valitse 1–3 kurssia, korkeintaan yksi kustakin ryhmästä.

 1. Ryhmä 1 (R1): MAAabi ja KE5
 2. Ryhmä 2 (R2): FYabi, BIabi ja MAA10/MAB5
 3. Ryhmä 3 (R3): KEabi ja FY7

Kesälukion 2020 alustava lukujärjestys

(Lukujärjestystä päivitetään toteutuvien kurssien mukaan, muutokset mahdollisia). Oppitunnit toteutetaan kesällä 2020 Google Classroomissa etäopetuksena pääosin lukujärjestyksen mukaisesti. Klo 17.30 alkavaksi merkitty opetus siirtyy alkamaan klo 16.15.

lukkari 2020

Kesälukion muu ohjelma 2020

Työpajat

Kesällä 2020 järjestään itsenäinen työpaja ja opinto-ohjausta etänä.

 • Keittiöluonnontiede; fysiikkaa käytännönläheisesti
 • Opinto-ohjaus

Ohjattu vapaa-ajan toiminta

Kesällä 2020 toteutamme kiinnostuksen mukaan etäpeli-illan.

Retki (sisältyy täysi- ja puolihoitohintaan)

Kesällä retken tilalla on "virtuaaliretki" Kolmen vuoren valloitus lukujärjestyksen mukaisesti.

 • Struven ketjun pisteelle Oravivuorelle, joka on yksi Unescon maailmanperintökohteistaStruven pisteella

Muut omatoimiset harrastus- ja ajanviettomahdollisuudet

 • Oma uimaranta. Rantasauna ja takkatupa käytössä 4 iltana majoittuville
 • Lähietäisyydellä aktiviteettipuisto ja toinen uimaranta
 • Alueella on hyvät ulkoliikuntamahdollisuudet, mm. frisbeegolf-rata ja beach volley kenttä Korpilahden keskustan tuntumassa
 • Kävelyetäisyydellä sijaitsee myös Korpilahden satama palveluineen sekä Korpilahden keskusta

Kesälukioon 2020 hakeminen ja peruutusehdot

Kesälukion järjestämispäätös on tehty ja toteutuvat kurssit on päätetty 3.6.2020. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista 3.7.2020. Täytä sähköinen hakulomake.  

Peruutusehdot

 • 2.6.2020 mennessä maksutta,
 • 3.6.21.6.2020 peritään puolet kurssimaksusta,
 • 21.6.2020 jälkeen veloitetaan koko kurssimaksu.

Lääkärintodistuksella peruutus on mahdollista maksutta. Myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen kurssin alkua ilman pätevää syytä (sairaus tai muu vastaava; lääkärintodistus vaaditaan) tehdyistä peruutuksista opistolla on oikeus periä kuluina koko osanottomaksu. Jos kesälukioon ilmoittautunut ei osallistu kesälukioon, eikä peru osallistumistaan, niin kurssimaksu peritään kokonaisuudessaan.

Hinnat 2020

 • 169 € yhden kurssin opetus
 • 271 € kahden kurssin opetus
 • 367 € kolmen kurssin opetus

Stipendit

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto on myöntänyt Kesälukioseuralle 4000 euron avustuksen apurahojen jakamiseen vuonna 2020. Kesälukioseura myöntää apurahaa kesälukio-opiskeluun taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Täytä apuraha-anomus Kesälukioseuran sivulla viimeistään 3.5.2020. Apurahapäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti toukokuun puoliväliin mennessä.

Järjestäjä

Alkio-opisto
www.alkio.fi

Kesälukion rehtori

FM Kirsi Hintsanen

Tiedustelut

Kirsi Hintsanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3459

Koulutussihteeri Seija Solonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 714 3449

Lisää kesälukiosta

Kesälukioseura ry
http://kesalukio.fi/

 Kokemuksia

Kesän 2019 palautteista poimittua:

 • Antoisinta oli ehdottomasti uusiin ihmisiin tutustuminen. Sain käytyä kesälukiossa kemian 5. kurssin ennen syksyn kirjoituksia ja sain kerrattua hieman pitkän matikan ja fysiikan kursseja, joka helpottaa minua tulevana abivuonnani.
 • Abikurssit vähentävät yksinopiskelun painetta ja antavat opiskeluun eväitä.

opiskeluaSyksyllä 2017 unelma hammaslääkärin ammatista oli mielessäni. Lukiosta oli 5 vuotta aikaa enkä ollut opiskellut luonnontieteitä. Matematiikkakaan ei ole koskaan sujunut kovin hyvin lukiossa. Tiesin että valtava työmäärä on edessäni, jos haluan päästä lääketieteelliseen sisään. Ajattelin tosissani yrittää. Aloitin lukemaan pääsykoetta varten itsekseni. En päässyt kovin pitkälle, kun aiheet ylittivät ymmärrykseni. Soitin Alkio-opistoon ja kyselin mitkä heidän opinnoistaan palvelisivat tarpeitani. Puhelimeen vastasikin fysiikan opettaja Sami, joka neuvoi minua ottamaan kesälukiosta fysiikan ja lyhyen matematiikan kursseja päästäkseni alkuun. Vastaanotto kesälukiossa oli mukava. Kaikessa sai apua ja tukea opettajilta ja henkilökunnalta. Vaikka kurssit olivat tiiviitä, asiat jäivät mieleen, kun tunneilla keskittyi ja teki tehtävät. Tuntien välissä pystyi kesästäkin nauttimaan. Kävin välillä opiston rannalla uimassa ja laskemassa kotitehtäviä. Sain tauon jälkeen kiinni kummastakin aiheesta. Kiva kokemus.

Emmi Pirttijärvi, Kovien tietieden kesälukio 2018